Termer och begrepp - beställning

Vid beställning i webSesam eller på någon av beställningsblanketterna är beställare, kund, betalare/fakturaadress, mottagare/brukare och kontaktperson viktiga uppgifter.

Här ges förklaring till dessa termer och begrepp.

Beställare

Den förskrivare eller annan person som beställer hjälpmedel.

Kund

Den verksamhet som beställaren är knuten till. Detta kan vara en vårdcentral/hälsocentral, avdelning på sjukhus eller någon verksamhet inom kommunen till exempel hemsjukvårdsenhet, boenden, hemtjänst eller skola. En beställare kan vara knuten till flera kunder, varav en är anmäld som standardkund.

Betalare/fakturaadress

Den organisation eller verksamhet som faktureras.

I de fall beställaren är knuten till någon av verksameterna "Habilitering" eller "Syn" är beställarens verksamhet betalare, detta gäller även läkare som förskriver EP-larm och logopeder.

Mottagare/brukare

Den person som beställda hjälpmedel är avsedd för.

Kontaktperson

Den person som finns tillgänglig på leveransadressen och som ska kontaktas vid leverans.


Tillbaka till toppen