Asylsökande och flyktingar

Vård till asylsökande ska ske enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård för asylsökande med flera.

Flyktingar från Ukraina

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att flyktingar från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsade uppehålls-och arbetstillstånd inom EU. Dessa personer omfattas av lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och identifierar sig med ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort). Personerna har rätt till sjukvård på samma villkor som asylsökande och finns registrerade i Migrationsverkets e-tjänst Melker.

Personer som ännu inte beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska erbjudas omedelbar/akut vård och betalar hela vårdkostnaden samt förskrivna läkemedel själva.

Patientavgiften för vuxna asylsökande är 50 kronor för läkarbesök och 25 kronor för sjukvårdande behandling. Rätten till subventionerade läkemedel är samma som för asylsökande. Egenavgift för vuxna är 50 kronor.

Se "Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige - 1177 Vårdguiden"

Det finns inga beslut som gäller speciellt för denna grupp när det gäller sjukvård inom Region Västernorrland, rutiner och riktlinjer som gäller för asylsökande gäller även för personer som har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet.

Hälso- och sjukvårdskostnader kompenseras i huvudsak genom schablonersättningar, men regionen har därutöver möjlighet att ansöka om ersättning för hälsoundersökningar och kostnadskrävande vård.

För mer information:

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina - Migrationsverket

Information med anledning av rådande situation i Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård för människor som flyr från Ukraina - SKR

I Västernorrland:

 • Asylsökande barn (under 18 år) har rätt till den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Barn och ungdomar under 20 år har gratis sjukvård. 
 • Personer som fyllt 18 år har från och med 1 januari 2022 rätt till akut hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • Personer som fyllt 18 år rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå. Den ansvarige tandläkare bestämmer vad som är vård som inte kan anstå.

Utöver dessa skyldigheter ska regionen erbjuda alla asylsökande och papperslösa:

 • mödravård
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård
 • hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt)

Vård som inte kan anstå

Vad som ska räknas som ”vård som inte kan anstå” måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren.

Exempel på ”vård som inte kan anstå” är:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen omfattar inte bara akut vård
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Ytterligare exempel och vägledning om vilken vård som ska erbjudas asylsökande och tillståndslösa/papperslösa finns på Socialstyrelsens webbplats:

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? (Socialstyrelsen)

Informationsmaterial och stöd

1177 Vårdguiden - Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige

Informationsverige.se - samhällsinformation för nyanlända

Halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor, förkylning - information på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Ensamkommande barn och ungdomar (Socialstyrelsen)

Vård av personer från andra länder - handbok (skr.se)

Smittskydd asylhälsovård

Människor på flykt – vägledning från Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (folkhalsomyndigheten.se)

Rapport: Nyanlända och coronaviruset, Region Västernorrland

Lagar och förordningar

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera

Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande med flera (SOFS 2011:11)(socialstyrelsens.se)


Tillbaka till toppen