Våld i nära relation

Våld i nära relationer ger både fysiska och psykiska skador som ofta är bestående vilket gör det till ett stort folkhälsoproblem. Utsatthet för våld kan vara en bakomliggande orsak till många olika symtom och sjukdomar och därför har hälso- och sjukvården och tandvården ett stort ansvar i att upptäcka våldet och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta.

Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en hbtq-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

Hjälp och stöd för våldsutsatta och närstående på 1177.se

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld; fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld.

Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationer pågår.

Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en hbtq-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

Mål: ökad kompetens och tydliga rutiner

Hälso- och sjukvårdspersonalens och tandvårdens ansvar kan sammanfattas i följande fem punkter:

  1. Identifiera våldsutsatthet för att kunna ge lämplig och patientsäker vård.
  2. Bemöta, vårda och stödja våldsutsatta på ett professionellt och respektfullt sätt.
  3. Dokumentera våldsutsatthet för att bidra till patient- och rättssäkerhet.
  4. Hänvisa våldsutsatta patienter till socialtjänsten, personal i den egna verksamheten eller till kvinnojour för samordning, information och uppföljning.
  5. Anmäla till socialtjänsten när barn far illa, alternativt orosanmäla vid misstanke att barn upplever våld, enligt lagstadgad skyldighet.

För att höja kompetensen inom området rekommenderas vårdpersonal att genomföra basutbildningen via Webbutbildning – webbkurs om våld. Dessutom sker riktade utbildningar till olika verksamheter regelbundet.

Beslut finns att varje verksamhet som möter patienter ska ha tydliga rutiner kring hur man uppfyller ovanstående fem punkter.

Webbutbildning – webbkurs om våld.

Lagar och styrande dokument

Att främja en god hälsa på lika villkor anges i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2022:39 ”Våld i nära relationer”.

Regional handlingsplan med underskrifter (pdf)

Riktlinjen för RVN, Våld i nära relationer (pdf)

Kontakt

Camilla Skoglund, folkhälsostrateg, camilla.skoglund@rvn.se 

Telefonnummer: 0611-80318

Affischer till väntrummet

Här finns affischer att skriva ut och sätta upp i väntrummet:

Affisch väntrum - Här frågar vi om våld.pdf

Till alla vuxna - nu måste vi se barnen - affisch.pdf

Till alla barn och unga - affisch.pdf


Tillbaka till toppen