Ätstörningar - nationell högspecialiserad vård

Region Västernorrland är en av fem regioner i landet som har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva högspecialiserad vård för allvarliga ätstörningar hos vuxna. Här hittar du information om vem som kan remittera och vilka kriterier som ska uppfyllas.

Vem är aktuell för högspecialiserad vård?

Patienter med primärdiagnos allvarlig ätstörning, och som genomgått minst ett behandlingsförsök inom psykiatrisk dag- eller slutenvård utan tillfredsställande resultat, kan remitteras till verksamheten för högspecialiserad vård.

Vem kan skriva remiss?

Remiss bör utfärdas av läkare inom psykiatrisk öppenvård. Använd blankett du hittar nedan.

Ansvar för behandling

Huvudansvaret för behandlingen stannar hos remittenten, som också ansvarar för eventuell sjukskrivning/intygsskrivning och vid behov sammankallar till SIP-möte.

Remittenten förbinder sig att i dialog med den högspecialiserade mottagningen, ge patienten adekvat vård, baserad på mottagningens framtagna vård- och vidmakthållandeplan, under en 12-månaders period efter patientens utskrivning.

Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.

Remiss Nationell högspecialiserad vård vuxna (pdf)

Remiss Nationell högspecialiserad vård barn och unga (pdf)

Remiss ska skickas till:

Högspecialiserad vård ätstörningar
Ätstörningar mottagning Sundsvall
Igeltjärnsvägen 10
REGION VÄSTERNORRLAND
851 86 Sundsvall

Har du frågor? 

Kontakta oss via telefon:

060-18 26 06 eller via vår funktionsbrevlåda: nhv.atstorning@rvn.se

Om verksamheten

Vårdavdelningen i Sundsvall har totalt tolv vårdplatser;

Behandlingen delas in i olika faser och innehåller flera typer av interventioner såsom fysioterapi, psykoterapi, näringsmässig, omvårdnadsmässig, psykosocial samt medicinsk intervention.

Inom det psykologiska använder vi oss av olika evidensbaserade psykoterapiformer, däribland kognitiv beteendeterapi för ätstörningar och den nyare behandlingsformen radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT).

Vårt fokus är att den som har svårt att bryta med sin ätstörning ska få hjälp att vända förloppet mot ett tillfrisknande.

Om mottagningen på 1177.se

Information, e-tjänster och kontaktvägar för patienter och anhöriga

Ätstörningar mottagning Sundsvall - 1177


Tillbaka till toppen