Nutrition

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. Undernäring försämrar sårläkning, ökar risk för trycksår, fall, vårdrelaterade infektioner och försämrar psykiskt mående.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och behandling av undernäring HSLF-FS 2022:49 ställs krav på att alla verksamheter ska ha rutiner för hur undernäring förebyggs, hur och när riskbedömning ska göras, hur och när utredning ska göras samt hur undernäring ska behandlas.

Du kan läsa mer om nutrition och att förebygga och behandla undernäring:

Nutrition - förebygg och behandla undernäring - regiongemensam riktlinje (pdf)

Nutrition - vårdhandboken.se 

Att förebygga och behandla undernäring - socialstyrelsen.se (pdf).

Förskrivning och beställning av nutritionsprodukter i RVN


Tillbaka till toppen