RUS2030 – en kraftfull utvecklingsstrategi för hela regionen

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västernorrlands strategi för utveckling mellan 2020-2030. Strategin innehåller bland annat mål för folkhälsa, besöksnäring och näringsliv.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har tagits fram i samverkan mellan kommuner, myndigheter, civilsamhället, näringsliv och andra organisationer i länet. Region Västernorrland samordnar arbetet och hade mellan åren 2017-2020 över 250 arbetsmöten, för att skapa så bred förankring som möjligt.

Så samverkar vi kring den regionala utvecklingsstrategin

Nedan kan du ta del av citat från några av regionens tillväxtaktörer som själva beskriver vilka frågor som är extra viktiga att samverka kring nu.

"Utbildning är vägen till integration och mångfald, därför är det viktigt att samverka kring utbildning och kompetensutveckling."

Berit Högman, landshövdning

(Landshövding mellan 2018– juli 2023).

"Det är svårt att välja ett samverkansområde men om jag måste välja ett så är frågan om God och nära vård oerhört viktig."

Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland

"Att bygga en bra struktur för investerings- och etableringsfrämjande."

Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun 

"Vi måste utveckla kompetensförsörjningen för att få större förmåga att möta krav i närtid."

Maria Humla, generaldirektör, Statens tjänstepensionsverk 

Så bidrar vi till den regionala utvecklingsstrategin

Nedan kan du ta del av citat från några av regionens tillväxtaktörer som själva beskriver hur de bidrar till uppfyllnaden av Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.

Bilden visar Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

”Som ett globalt universitet med ett starkt regionalt engagemang bidrar vi genom attraktiva utbildningar en stark forskning med hög kvalitet till gagn för näringsliv och offentlig sektor.”

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Bilden visar Jenny Edvinsson verksamhetsledare, Leader Höga Kusten

”Leader Höga Kusten bidrar till ett utvecklat regionalt ledarskap genom att visa på styrkan i att samarbeta med mindre fokus på gränser.”

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare, Leader Höga Kusten

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden

”Hela Sverige och Europa behöver ett Västernorrland som fortsatt levererar och nyckeln till detta är en utbyggd infrastruktur.”

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden

Bilden visar Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

"Handelskammaren driver påverkan genom att bygga kunskap inom för oss viktiga områden samt skapa egna och medverka på andra etablerade påverkansarenor."

Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland

"Våra framgångar beror på hur väl vi lyckas samla oss kring strategin - för att tillsammans ta oss an de möjligheter och utmaningar vi delar."

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland

Lars Persson Skandevall, vd, Bron Innovation

”Västernorrland har unikt bra förutsättningar för en hållbar tillväxt, där digitalisering utgör en motor. ”

Lars Persson Skandevall, vd, Bron Innovation

Bilden föreställer Sara Nylund, vice ordförande regionstyrelsen (S)

"Alla 245 000 invånare i länet är ledare som tillsammans kan samla kraft och göra den regionala utvecklingsstrategin till verklighet."

Sara Nylund, vice ordförande regionala utvecklingsnämnden (S)

Bilden föreställer Anna Hedensjö Johansson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland

”RUS 2030 hjälper till att skapa ett bättre företagsklimat genom möjlighetsgörande myndighetsutövning, bättre upphandlingar och bättre matchning av utbildningar och jobb.”

Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor, Svenskt Näringsliv

Bilden visar Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

"Som Sveriges största organisation för företagare stödjer vårt arbete den regionala utvecklingsstrategin genom att vi erbjuder nätverk, kunskap, praktisk hjälp och är drivande av utvecklingen för ett bättre företagsklimat."

Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

Bilden visar Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun

"Höga Kusten Destinationsutveckling AB som bildats genom fyra kommuner bidrar till ökade sysselsättningstillfällen och en ökad inflyttning."

Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun

Bilden visar Eva Högdahl, vd, Almi Företagspartner Mitt AB

"Vi är en central aktör för att nå målet, fler nya och växande hållbara företag och ett utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem."

Eva Högdahl, vd, Almi Företagspartner Mitt AB

Matts Nyman, vd, BizMaker

”BizMaker stöttar den regionala utvecklingsstrategin genom vårt uppdrag att vara en motor i regionen för innovation.”

Matts Nyman, vd, BizMaker


Tillbaka till toppen