Revisorer

Region Västernorrlands revisorer har till uppgift att granska regionens verksamhet.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för regionens företag samt av regionfullmäktige fastställt reglemente.

Region Västernorrlands revisorer består av nio ledamöter. I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som har uppdrag som revisorer. 

I granskningsarbetet biträds revisorerna av sakkunniga.

Regionens revisorer - förtroendemannaregistret

Revision i Region Västernorrland


Tillbaka till toppen