Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 19 juni, dag två av två

2024-06-19 16:47

Inriktningsbeslut kring framtidens sjukhusstruktur och interpellationsdebatt var på agendan när regionfullmäktige sammanträdde under onsdagen.

Interpellationer

I en interpellation från Maria Borgehammar (Kd) om belysning av ransoneringsverktyg inom vården och en interpellation från Nina Orefjärd (V) om sommaren 2024, blev majoriteten hårt ansatta för att ha haft en dålig planering och utebliven dialog med personalen i hälso- och sjukvården inför sommaren.

- Personalen larmar; vi går mot en katastrofal vårdsommar i länet där både personal och patienter kommer att drabbas hårt. Ni politiker i majoriteten bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen, menade Nina Orefjärd.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S) svarade att det varit känt sedan en längre tid att denna sommar riskerade att bli besvärlig och av detta skäl har en mer omfattande förplanering genomförts. Men att nuvarande bemanningssituation till stor del är påverkad av yttre omständigheter, som den pågående vårdkonflikten och det nationella hyravtalet.

- Men det kommer att finnas all anledning att utvärdera processen och dra slutsatser inför kommande somrar, förklarade Elina Backlund Arab.

Utredning av framtidens sjukhusstruktur

Utredningen om Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur lämnade i april en delredovisning med förslag och rekommendationer. Enligt utredningens direktiv ska ett politiskt inriktningsbeslut fattas inför nästa etapp i utredningens arbete. I planeringen ligger att utredningen, efter ett sådant beslut, ska övergå till en fördjupningsfas med fokus på genomförandeaspekter och detaljerade konsekvensbeskrivningar. Det var detta som var på agendan för fullmäktige att ta ställning till idag, vilket resulterade i en intensiv och stundtals hård debatt på närmare fem timmar.

Bakgrund

Utredningen, som E&Y har genomfört, redovisar underlag som visar att Region Västernorrland har den lägst finansierade primärvården i landet och samtidigt den näst högsta nettokostnaden för sjukhusvården i Sverige per invånare. Utredningen bedömer därför, som en första utgångspunkt, att regionen är i behov av strukturella åtgärder inom hälso- och sjukvårdssystemet för att skapa en struktur som på ett långsiktigt hållbart sätt förmår att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård inom ramen för en ekonomi i balans. Utredningen lämnade fyra rekommendationer:

• Etablera en strategisk satsning på att vidareutveckla och stärka förmågan till omhändertagande av framför allt äldre multisjuka patienter vid sjukhuset i Sollefteå. Detta innefattar en satsning inom geriatrik och på en integrering mellan sjukhusvård, primärvård och den kommunala vården.

• Ha som långsiktig strategi att i Sundvall och Örnsköldsvik samla de delar av den specialiserade somatiska vården som kräver ett större akutsjukhus avancerade resurser, vårdnivå och skala.

• Reducera verksamhetsinnehåll, vårdnivå och omfattning av verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå och anpassa verksamheten till dess nya uppdrag där fokus är på omhändertagande av lokala patienter som inte kräver det större akutsjukhusets högre vårdnivå och större resurs.

• Stärk primärvården i regionen i sin helhet. Öka finansieringen av primärvården genom att allokera om medel som idag går till den specialiserade somatiska vården

Läs mer här:  Region Västernorrland - Framtidens sjukhusstruktur (rvn.se)

Kritiska till underlaget

Sedan utredningen från E&Y lades fram i april har många invånare, framför allt i Ådalen, personal och oppositionspolitiker varit kritiska till underlaget i utredningen, som de i huvudsak menar är alldeles för dålig och även innehåller direkta felaktigheter. Under onsdagen lyftes dessa åsikter fram av flera representanter från talarstolen.

Sjukvårdspartiet menade i ett återremissyrkande att det vore oansvarigt att utifrån E&Ys utredning fatta beslut som medför att de 41 000 innevånarna inom upptagningsområdet för Sollefteå sjukhus berövas möjligheterna till akut medicinsk vård. ”Med tanke på de enorma brister utredningen har när det gäller beräkning av kostnader och personalbehov på de andra sjukhusen, som dessutom med all sannolikhet måste hyra mer personal eftersom samtliga inblandade enheter i Örnsköldsvik och Sundsvall redan har ett stort eller mycket stort hyrbehov.”

Även Vänsterpartiet yrkade på återremiss för att åtgärda de brister och direkta fel som de menar återfinns i underlaget. ”Vi vill att utredningen gås igenom och dess fel och brister rättas till. Detta måste ske med hjälp av berörda enhetschefer, som bäst kan lägga fram korrekta underlag. Gällande de ekonomiska beräkningarna ska även större precision anges och inte endast personalkostnaderna tas upp. Dessutom behöver patientsäkerhetsperspektivet belysas grundligare, redan i denna etapp 1, för att tidigt i processen tydliggöra vilka konsekvenser de olika alternativen får.”

Kristdemokraterna yrkade avslag på förslaget, med motiveringen att Västernorrland ska växa och andas framtidstro, inte det motsatta. ”Vi kristdemokrater säger nej till förslaget om vidare utredning om det så kallade alternativ 4. Vi tycker att regionen behöver tre sjukhus. Vi yrkar därför inte på återremiss, för det kommer inte att göra så att vi ändrar vår ståndpunkt i den frågan.”

Sverigedemokraterna tycker att förslaget till inriktningsbeslut är bra, med motiveringen att detta är ett steg i rätt riktning mot en god och nära vård, gärna i en samorganisation med kommunerna Sollefteå och Kramfors.

Majoritetspolitiker som var uppe i talarstolen framhöll att den kritik som förts fram kring oklarheter om patientsäkerhet, det akuta omhändertagandet av patienter, beredskap och ekonomi är just sådant som den fördjupade utredningen nu ska ta reda på innan det fattas några skarpa beslut.

Beslut om fördjupad inriktning

Regionfullmäktige beslutar att;

  • I den fördjupade utredningen av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur ta utgångspunkt i den av externa och oberoende utredningens redovisade alternativ nr 4 ”En kraftsamling och utveckling av god nära vård i Sollefteå”.
  • Uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att konkretisera direktiven för den fortsatta utredningen - etapp 2.
  • Väsentligt stärka den ekonomiska ramen för primärvården i Västernorrland med minst 10 procent under planperioden 2025 – 2027 i ordinarie budgetprocesser, genom att både allokera om och tillföra medel.
  • Som ett komplement till de strukturella förändringarna i alternativ 4, ser över potentialen i en samorganisation av regional och kommunal vård i Sollefteå likt utredningen förordar, med inspiration från Norrtälje.
  • Ge regiondirektören i uppdrag att inför nästa fas i utredningen föra en dialog med Sollefteå och Kramfors kommuner om intresse finns för att vara delaktig i en sådan samorganisation.

Tidplan för den vidare processen

27 juni – hålls möte i hälso- och sjukvårdsnämnden för att besluta om direktiven för etapp två - den fördjupade utredningen.

Arbetet med den fördjupade utredningen av alternativ fyra, är tänkt att påbörjas efter sommaren och ska pågå under hösten 2024. Tidigast i slutet av året kan eventuella skarpa politiska beslut fattas kring den framtida sjukhusstrukturen utifrån utredningens fördjupade andra del.

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar: Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats: Region Västernorrland - Regionfullmäktige - protokoll (rvn.se)

Det går även att se hela webbsändningen i efterhand på rvn.se.
Nästa fullmäktige hålls 25 september.


Tillbaka till toppen