Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 22 och 23 november

2023-11-23 15:59

Efter en lång debatt mellan majoritet- och oppositionspolitiker beslutade regionfullmäktige under torsdagen att fastställa majoritetens förslag till regionplan för de kommande tre åren. Regionfullmäktige fastställde också budgeten för nästa år och den ekonomiska planen för åren 2025–2026.

Regionplan

Region Västernorrland har två kärnuppdrag - att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt att ansvara för hållbar regional utveckling. Visionen ”Liv, hälsa och hållbar utveckling” är utgångspunkt för Region Västernorrlands arbete med regionplanen 2024–2026. Med grund i visionen har regionfullmäktige beslutat om tre långsiktiga strategiska målområden:

  • Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling

Region Västernorrland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, samordna, genomföra, medfinansiera och följa upp såväl övergripande utvecklingsfrågor som mer specifika sakområdespolitiska uppdrag. Även regionens uppdrag för stärkt folkhälsa och som partner i utveckling av nära vård kräver nya arbetssätt och en bred samverkan.

  • Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård

Hälso- och sjukvårdssystemet står inför en stor förändring med krav på förbättrad omställnings-förmåga. Den med kommunerna gemensamma målbilden för god och nära vård utgör ramarna för den fortsatta utvecklingen av länets hälso- och sjukvård. Viktiga delar i detta är bland annat en personcentrerad och sammanhållen vård för individen och att verksamheterna drivs effektivt.

  • Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Omfattar Region Västernorrlands interna uppdrag, med frågor som att vara attraktiv arbetsgivare för medarbetare och chefer samt att ha långsiktigt hållbara och effektiva processer, exempelvis inom ekonomi, organisationskultur, utvecklat ledar- och medarbetarskap samt digitalisering.

Nämnderna och styrelsen ansvarar för att förverkliga regionplanens ambitioner vilket förutsätter samskapande i dialog och samverkan där alla förväntas bidra till måluppfyllelse, med utgångspunkt i sina respektive grunduppdrag.

Budget och ekonomisk plan

Det tuffa ekonomiska läget för landets regioner fortsätter de kommande åren. Totalt räknar Region Västernorrland med att göra ett sammanlagt underskott på cirka 1 miljard kronor för 2024 och 2025. Först 2026 ses en ljusning i det ekonomiska läget.

Läs mer om Region Västernorrlands budget 2024 och ekonomiska plan i egen nyhet här: Region Västernorrland - Räknar med stora ekonomiska underskott de kommande åren (rvn.se)

Ändring av patientavgifter

Regionfullmäktige beslutar att höja högkostnadsskyddet med 100 kronor till 1 400 kronor under en tolvmånadersperiod och att vårdavgiften i sluten vård höjs med 10 kronor till 130 kronor per vårddag. Regionens patientavgifter är indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen.

Regionfullmäktige beslutar även att höja patientavgifterna, enligt indexuppräkning, från 1 januari 2024. Vilket bland annat innebär:

• Patientavgifter på 330 kronor höjs till 360 kronor

• Patientavgifter på 550 kronor höjs till 600 kronor

• Remiss från vårdcentral till akutmottagning samma dag höjs från 220 kronor till 240 kronor

Avveckling av tandvårdsklinik

Regionfullmäktige beslutar, efter en längre debatt, att avveckla Folktandvårdens klinik i Höga Kusten och att avveckling sker i samband med att den mobila tandvårdskliniken går i drift. Beräknad leverans av den mobila enheten kan komma att ske under hösten 2024.

Anledningen är att Folktandvården under ett flertal år har haft svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare. Trots stora ansträngningar har man inte kunnat lösa bemanningsfrågan på ett bra sätt.

Tillför miljoner till primärvården

Regionfullmäktige beslutar att tillföra primärvårdsramen 15 miljoner kronor i utökat anslag för 2024, samt att ovanstående anslagsutökning inarbetas i regionplanen för åren 2025–2026 - om de ekonomiska förutsättningarna så medger.

Omställningen till en god och nära vård kräver en begränsning av antal listade invånare per läkare. Då ges läkare förutsättningar att ta ett personligt ansvar för patienten och ge den trygghet som kontinuitet innebär. Målet är att antal listade per allmänspecialist inte ska överstiga 1100 invånare. För ST läkare i allmänmedicin är målet att antalet listade ej ska överstiga 550 invånare.

Utökat anslag till tandvårdsersättning

Regionfullmäktige tillför 2 miljoner kronor i utökat anslag 2024 för tandvårdsersättningar till barn och unga vuxna och, om de ekonomiska förutsättningarna medger, inarbeta ovanstående ökning i ramen för Vårdval, Uppdrag allmäntandvård, i regionplanen för 2025–2026.

Protokoll

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar. Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats. Region Västernorrland - Regionfullmäktige - protokoll (rvn.se)

Det går även att se hela webbsändningen i efterhand på rvn.se. Nästa fullmäktige hålls 21 februari 2024.

 

 

 

 


Tillbaka till toppen