Sömlöst samarbete över organisationsgränser – invånarens behov i fokus
Sömlöst samarbete över organisationsgränser – invånarens behov i fokus

Sömlöst samarbete över organisationsgränser – invånarens behov i fokus

2023-12-01 14:22

I snart fyra år har omställningen till nära vård pågått i Sverige och utvecklingsarbete pågår över hela länet.

Vi lever längre och andelen kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar, samtidigt som färre personer arbetar och betalar skatt vilket är en stor ekonomisk utmaning för kommuner och regioner. Vi har också andra behov idag, ny teknik finns tillgänglig och det är allt svårare att behålla och rekrytera personal till vård- och omsorgsyrken.

- Om vi ska klara av vårt välfärdsuppdrag är det absolut nödvändigt att vi hittar nya arbetssätt. Det finns en sådan enorm potential om vi kan lyckas med att arbeta tillsammans i stället för att jobba parallellt och med sena insatser som vi gör nu, säger Linda Strid, Programledare God och nära vård i Västernorrland. 

Samla våra gemensamma resurser

Grovt uppskattat arbetar cirka 14 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården och omsorgen i Västernorrland. Därutöver kan andra delar av kommunal och regional verksamhet som skola och fritid samt civilsamhälle genom intresse- och brukarorganisationer eller idrottsföreningar ingå som en viktig partner för att hjälpa invånare och patienter på bästa sätt.

- Vi är inte få, tvärtom är vi jättemånga som arbetar för samma individer. Vi behöver nyttja våra gemensamma resurser bättre och öka de främjande och förebyggande insatserna tillsammans med patient, brukare och invånare. Om vi lyckas så öppnar vi upp för massor av nya möjligheter och resurser att förstärka den goda och nära vården, säger Linda Strid.

Nya arbetssätt testas och skalas upp

Sedan starten av det nationella näravårdsarbetet har flera utvecklingsarbeten genomförts i Västernorrland. Ett länsgemensamt program för samordning och stöd till kommunerna och regionen finns på plats sedan 1 juli 2021. Programmet har sedan starten stöttat i tio utvecklingsarbeten där nya arbetssätt testas i liten skala i samverkan mellan en eller flera kommuner och regionen. Programmet stödjer även flera utvecklingsidéer i tidiga skeden.

Olika utvecklingsarbeten kompletterar eller bygger vidare på varandra, till exempel testas samverkan kring äldre i flera länsdelar bland annat Sundsvall, Timrå, Sollefteå och Kramfors. En tydlig trend i länet är intresse och behov att skala upp testandet i liten skala och gå mot större breddinförandet. Exempelvis närsjukvårdsteamlösningar för målgruppen äldre.

Helt nödvändig omställning

En utmaning för verksamheterna är att prioritera tid till utvecklingsarbete när det ordinarie arbetet ska pågå parallellt. Ett allt tuffare läge vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning sätter ytterligare press på kommuner och regioner att snabba på omställningen av vården.

- Vi varken kan eller vill springa fortare för att klara det dagliga arbetet. En omställning är därför helt nödvändig, När vi minskar de organisatoriska mellanrummen och arbetar mer tillsammans blir vi effektivare, det ser vi i de utvecklingsarbeten som pågår. Ökad arbetsglädje och ökat förtroendet för varandra uttrycks också av personal samtidigt som patienterna blir tryggare och mer självständiga. För några år sedan fick vi kika på nationella exempel för att se detta. Nu har vi egna i regionen, säger Linda Strid.

Bakgrund

2021 infördes ett kommun- och regiongemensamt program för stöd och samordning av länets egna arbeten. Sedan dess har programmet för god och nära vård varit involverat i olika utvecklingsinitiativ. Det handlar om utvecklingsarbeten där nya arbetssätt testas i liten skala runt om i länet. Målet är att gå vidare mot införande av nya eller förstärkta gemensamma arbetssätt som blir bra både för våra invånare och vård- och omsorgsgivare.

Mer information

Du kan läsa mer om pågående och avslutade projekt på rvn.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till programmet för nära vård i Västernorrland som kan stötta dig som har en idé kring nära vård som du vill utveckla.

Pågående projekt

Barn och unga i Ånge (pågått sedan 2022)

Samverkan i flera olika former för att utforska och införa olika arbetssätt, ett kommunalt helhetsgrepp för en hel målgrupp för att främja och öka barn och ungas välbefinnande i Ånge kommun. ​Flera olika utvecklingsarbeten sker parallellt i samverkan mellan Ånge kommun och Region Västernorrlands Närsjukvårdsområde söder, psykiatri och habilitering och många fler aktörer. För att ta ett helhetsgrepp finns nu ett 50-tal aktörer med i samverkansarbetet kring barn och unga i Ånge, med utgångspunkt i skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri samt inte minst barnen själva.   

Arbetet är numer även en del av en nationell pilot via SKR, Nu börjar vi med barnen.

Barn som lever med föräldrar som dör (vilande, omtag utreds)

Ett utvecklingsarbete i samverkan kring barn, ungdomar och föräldrar som lever med föräldrar som dör. Hur stödet kan bli bättre för barnen under tiden en förälder är sjuk och vägen tillbaka till vardagen för att förebygga ohälsa på både kort och lång sikt. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan Hospice, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.

BarnSäkert - en god och nära vård för barn 0-6 år i Västernorrland (pågått sedan 2021)

BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd. Arbetet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och socialtjänstens familjebehandlare, målet är att fånga upp risker redan innan de blir stora problem. Nationellt program utgör grunden till Västernorrlands arbete där fler och fler kommuner succesivt involveras.  Sedan starten 2021 involveras succesivt fler och fler kommuner tillsammans med berörda lokala barnavårdscentraler med målet att samtliga i länet ska arbete enligt den nya modellen 2025. Arbetssättet införs genom piloter i olika kommuner. Tills idag är arbetet igång i Sundsvall, Timrå och Ånge med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand februari 2024 samt därefter Örnsköldsvik.   

En trygg och nära vård för personer i LSS-boende i Sundsvalls Kommun (på väg att avslutas)

Syftet med utvecklingsarbetet är att hitta samarbetsformer, arbetssätt och rutiner som leder till ökad trygghet och undvikbar slutenvård för personer som bor i kommunala LSS-boenden i Sundsvalls kommun. Projektet sker i samverkan mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. Utvecklingsarbetet har utöver nya samverkansrutiner identifierat att målgruppen inte omfattas av nuvarande samverkansavtal (avtal för läkarmedverkan respektive hemsjukvårdsavtalet) vilket lyfts vidare till HälSam och kommande översyn.

Multidiciplinärt demensteam (på väg att startas upp i nuvarande form)

Projektet ska identifiera processen för teamarbete, rätt stöd till brukare/patient/anhöriga tidigt i sjukdomsförloppet och med hög kompetens. ​En samverkan mellan kommunerna och den regiondrivna primärvården med Örnsköldsvik som första testpilot, start hösten 2023. Arbetet som pågår bygger vidare på insikter och erfarenheter för samma målgrupp.      

Landsbygdsprojektet (fas 2) (uppstart i nuvarande form)

Samverkansprojekt mellan RVN och Sollefteå respektive Kramfors kommun kring målgruppen äldre för att stärka primära arbetssätt och förebygga inläggning/återinläggning. Fortsättning på Landsbygdsprojektet som pågått sedan 2020 där föregående arbete omfattade fem delprojekt för två målgrupper: äldre och yngre. Fas 2-arbetet kommer fortsättningsvis att ske i samverkan med Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland/Härjedalen genom NRF, Norra sjukvårdsregionförbundet. Slutrapport för fas 1-arbetet är upprättad.  

Proaktiv digifysisk seniorvård (nyligen avslutat)

Att genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt stödja och stärka patienter och brukare närmare hemmet vilket också har den positiva effekten att påverkbara inläggningar undviks. Projektet syftar till att skapa ett organisationsöverskridande närvårdsteam och en ökad digifysisk läkarmedverkan i hemsjukvården i Timrå kommun för att minska oro och öka delaktigheten med och för patienten.  Vården utformas personcentrerat och i samverkan mellan primärvårdens och kommunens medarbetare. Ett projekt i samarbete mellan Region Västernorrland, Primärvården; Premicare AB och Timrå kommun. Slutrapport är upprättad.

Samverkan för påverkbar slutenvård (på väg att startas upp i nuvarande form)

Utforska och utveckla gränsöverskridande teamsamverkan mellan huvudmän/verksamheter inom hälso- och sjukvården. Personcentrerade vårdlösningar vilket leder till påverkbar slutenvård. Exempelvis förebyggande insatser, trygg hemgång och färre inläggningar. Utvecklingsarbetet som nu startas upp omfattar fyra fokusområden som baseras på en genomförd kartläggning tidigare 2023. Ett samverkansarbete mellan Region Västernorrland och Sundsvalls kommun där hela länet involveras genom olika referensgrupper.  

SIP, samordnad individuell planering på distans (på väg att avslutas)

Sedan år 2020 finns möjlighet att använda videodistansteknik för att genomföra SIP (samordnad individuell planering) mellan kommuner, region, patient och närstående. Arbetet är en del av regionens digitaliseringsarbete, med mål om att bidra till mer tillgänglig hälso- och sjukvård för länets invånare. Arbetet genomförs i samverkan mellan Region Västernorrland och samtliga kommuner i länet och är således ett breddinförande. Breddinförandet är avgränsat till utbildning och införande av videodistanstekniken som stöd till att genomföra möten på distans som exempelvis SIP i hemmet. Utvecklingsarbetet avslutas enligt plan december 2023.


Tillbaka till toppen