God och nära vård i Västernorrland

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

God och nära vård är en reform från staten för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Regionerna har tilldelats resurser för genomförandet.

Varför God och nära vård?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

För vem eller vilka gör vi det?

Omställningen till Nära vård gör vi för alla länets invånare.

Vad är God och nära vård?

Nära vård äett nytt sätt att arbeta med hälsavård och omsorg​:

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov 
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit

​Vem tar ansvar för arbetet?

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i ett program, Programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet stödjer verksamheternas utveckling av länets hälsavård och omsorg. Kontakta programmet via e-post: naravard@rvn.se.

Bakgrund till regionens arbete med nära vård

Länets sju kommuner och Region Västerorrland har utifrån en medborgaredialog tagit fram en målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030 (pdf) där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg.

Sammanställning av medborgardialogen (pdf)

Vill du veta mer?

Regeringskansliets information om reformen (regeringen.se)

Sveriges kommuner och regioner om omställningen till en nära vård (skr.se)

Sveriges kommuner och regioner om överenskommelsen (skr.se)

Om god och nära vård för vårdgivare i Västernorralnd

 


Tillbaka till toppen