Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Så styrs hälso- och sjukvården

Regionens verksamheter styrs av politiker som valts av länets invånare. Det betyder att du har möjlighet att påverka och få insyn i hur uppdraget som huvudman för hälso- och sjukvård utförs. Politikerna har i sin tur att följa lagar och förordningar som är beslutade av staten.

De övergripande lagarna

Regionen styrs övergripande av Kommunallagen, men också av speciallagar som Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Tandvårdslagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientlagen
Tandvårdslagen

Socialstyrelsens förordningar och riktlinjer

Socialstyrelsen har ett uppdrag att styra hälso- och sjukvården genom regler, kunskap och statsbidrag.

Socialstyrelsens förordningar (SOSFS) är bindande regler som sjukvården har att följa.

Socialstyrelsens utarbetar också nationella riktlinjer som är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. De är inte juridiskt bindande.

SOSFS på Socialstyrelsens webbplats
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) övervakar hälso- och sjukvård

Från 1 juni 2013 ska anmälningar om vårdskador och andra brister i hälso- och sjukvården anmälas till en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det gäller både anmälningar som kommer från privatpersoner och anmälningar från vården själv.

Inspektionen för vård och omsorg tog över Socialstyrelsens tidigare tillsynsuppgifter.

Politisk styrning av hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen utses av fullmäktige att leda och samordna arbetet inom regionen.

Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna bereder och fattar beslut inom respektive verksamhetsområde, enligt de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden. Deras uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnder ansvarar för vårdverksamhet

Följande nämnder har ansvarsområden som rör regionens vårdverksamhet: 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Patientnämnden etiska nämnden

Tjänstemän 

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet. Här tar tjänstemännen fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, beräkningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Tjänstemän utför det dagliga arbetet och genomför de beslut som fattats på uppdrag av politikerna.