En kvinna med cykelhjälm på och träd med gula löv i bakgrunden.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla i Västernorrland. Regionen arbetar för en god folkhälsa tillsammans med föreningar, kommuner, myndigheter och näringsliv.

Hälsofrämjande åtgärder betyder att förbättra hälsan hos befolkningen i allmänhet.

Sjukdomsförebyggande åtgärder riktas till riskgrupper eller enskilda individer. Dessa åtgärder har som uppgift att undanröja orsaker och förhindra uppkomsten till sjukdomar och olyckor. 

De faktorer som har störst betydelse för folkhälsan är de som ingår i det övergripande nationella målet om "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Målet delas in i åtta folkhälsopolitiska målområden:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

För att komma i kontakt med Enheten för folkhälsa så kan du skicka e-post till folkhalsa@rvn.se.


Tillbaka till toppen