Kvalitet och patientsäkerhet i vården

I Västernorrland är det viktigt att alla medborgare har tillgång till jämlik vård med god kvalitet och hög säkerhet. Vården ska ges efter var och ens behov, med bra bemötande och rätt kompetens.

Vi arbetar med många olika metoder att utveckla och stärka kvaliteten i vården, bland annat med hjälp av patientenkäter, mätningar av väntetider och jämförelser mellan vården i flera regioner.

Regionens verksamheter registrerar uppgifter i många olika kvalitetsregister. Det gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.

Patientsäkerhet är en del av det dagliga arbetet

Precis som i alla andra verksamheter kan fel inträffa. Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill förebygga vårdskador. Syftet är inte att leta fel hos enskilda individer utan handlar om att göra hela vården säkrare. Det gör vi genom att hitta och lösa systemfel.

För att inte patienter ska utsättas för skador har regionen olika system och arbetsrutiner. Regionen ser det som viktigt att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. Att arbeta med patientsäkerhet är en del av det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Patienters och närståendes medverkan och erfarenheter är en viktig del i regionens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, i detta fall Region Västernorrland, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver bland annat regionens mål för patientsäkerhetsarbete samt vilka strategier som finns för att minska risk för vårdskada.


Tillbaka till toppen