Lagar och bestämmelser

Det finns en rad lagar och bestämmelser att ta hänsyn till när man jobbar på Region Västernorrland.

De flesta handlar om patientsäkerhet och patientens rätt till integritet. Många av dem är omfattande och påverkas av bland annat offentlighetsprincipen, meddelarfrihet, tystnadsplikt och sekretess.

Offentlighetsprincipen

Alla har laglig rätt att ta del av regionens allmänna, offentliga handlingar. Alla handlingar som kommer in, upprättas och expedieras hos en myndighet är allmänna. De allra flesta är offentliga, men några är sekretessbelagda. Sekretessen omfattar bland annat uppgifter om patientjournaler och uppgifter i en upphandling.

Meddelandefrihet

Meddelarfrihet innebär att medarbetare har rätt att muntligen meddela och offentliggöra uppgifter om regionen – och förbli anonym. Med andra ord: en offentligt anställd ska kunna vända sig till medier med information som han eller hon tycker behöver bli allmänt känd.

En arbetsgivare som försöker att ta reda på vem som har gett medierna informationen, gör sig skyldig till brott mot meddelarfriheten.

Tystnadsplikt och sekretess

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården får inte lämna ut patientuppgifter till utomstående. Varken muntligen, skriftligen eller på något annat sätt – om inte patienten själv har godkänt det.

Tystnadsplikten och sekretessen gäller även om du slutar din anställning i regionen eller om du, utan att vara anställd, arbetar på uppdrag av regionen.


Tillbaka till toppen