Förmåner

Region Västernorrland erbjuder dig många förmåner för ökad trygghet, arbetsglädje och hälsa.

Genom din anställning hos oss har du en mängd anställningsförmåner som regleras av lagar och avtal. Utöver dessa har du speciella förmåner som Region Västernorrland erbjuder dig som anställd. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss som arbetsgivare.

Introduktion

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt nya arbete. Därför har du rätt till en introduktion anpassad efter dig och dina behov. 

Hälsofrämjande arbetsplatser

En del i att ha ett gott liv handlar om att ha en god hälsa. Vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där du som medarbetare mår bra och trivs med ditt arbete.  

Friskvård

Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar och vi erbjuder alla medarbetare en friskvårdstimme i veckan. Om det inte är möjligt för verksamheten får du istället ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år.

Arbetstid

Flexibla arbetstider

Inom regionen finns flera olika arbetstidsmodeller och vi tillämpar flexibel arbetstid på många av våra arbetsplatser.  

Obekväm arbetstid, jour och beredskap, övertidsarbete samt färdtid

Arbete på obekväm tid ger särskild ersättning. Detsamma gäller för jour, beredskap, övertidsarbete samt när du reser i tjänsten på din fritid.

Ledighet

Semester

Antalet semesterdagar varierar med din ålder. Du har i grunden 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 får du sex extra semesterdagar och när du fyllt 50 år har du totalt 32 semesterdagar.   

Hos oss har du möjlighet att avstå från semesterdagstilläget och istället få extra semesterdagar; fem respektive sex extra dagar beroende på ålder. 

Föräldraledighet

Du som har varit sammanhängande anställd i minst 180 dagar och ska vara föräldraledig med föräldrapenning utöver grundnivån erhåller ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar. 

Som blivande förälder har du även rätt till två besök hos mödrahälsovården med bibehållen lön. 

Ledighet för enskilda angelägenheter

Om det finns synnerliga skäl kan du få ledighet för enskilda angelägenheter under en dag med bibehållen lön. Det är endast på grund av familjeskäl du kan få den här ledigheten.

Lön vid sjukdom

Blir du sjuk längre än 14 dagar får du en särskild sjuklön som tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan. Sjuklönen motsvarar tio procent av den lön du går miste om och den betalas ut från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden. 

Försäkringar

Utöver den ersättning du enligt lag har rätt till från Försäkringskassan, har du också flera försäkringar. Som regionanställd omfattas du av följande tre avtalsförsäkringar: 

  • Avtalsgruppsjukförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Tjänstegrupplivförsäkring

Pension

Tjänstepension

Varje år avsätter regionen 6 procent av din inkomst till tjänstepensionen. Du bestämmer själv hur den ska förvaltas. 

Löneväxling till tjänstepension

Du har möjlighet att påverka din framtida pension genom pensionsavsättningar varje månad. Genom skattelagstiftningen ges du möjlighet att skjuta upp uttag av lön och istället öka ditt pensionssparande.

Sammanfattning av viktiga förmåner 

Broschyr på skr.se - Säg hej till ditt kollektival (pdf) Broschyren sammanfattar några av de viktigaste förmånerna som finns i de kollektivavtal som tecknas mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de fackliga organisationerna.

Övriga förmåner

Kompetensutveckling

Din kompetensutveckling planeras utifrån verksamhetens behov och ditt intresse.  

Specialistläkare och ST-läkare har ett kompetenskonto för kompetensutvecklingsinsatser inom yrkesområdet.  

25-årsuppvaktning

När du arbetat hos oss i 25 år får du en gåva som är värd cirka 5 000 kronor. 

Rekryteringsbonus

Medverkar du till att regionen lyckas rekrytera (externt) till en svårrekryterad yrkesgrupp finns möjlighet till rekryteringsbonus.   

Svårrekryterade yrkesgrupper

Tillhör du ett bristyrkesområde kan du erhålla möjlighet till: 

  • avbetalning av studielån
  • startbidrag/premie vid nyanställning (gäller inte om du redan jobbar i regionen eller i någon av regionens kommuner) 
  • bidrag till flytt från annan ort 

Vidareutbildar du dig för att få specialistkompetens inom ett bristyrke kan du få studera med bibehållen lön alternativt studielön.

Definitionen på svårrekryterad yrkesgrupp kan variera över tid och även beroende på var i länet du arbetar.


Tillbaka till toppen