Planering av väg och järnväg

När en statlig väg eller järnväg ska byggas planeras den utifrån en planläggningsprocess som Trafikverket ansvarar för. Regionen deltar i processen genom att medverka i åtgärdsvalsstudier och yttra oss i samråden. Vi yttrar oss utifrån vårt regionala utvecklingsansvar och som upprättare av den regionala transportplanen.

Åtgärdsvalsstudie

Planläggning av en väg eller järnväg påbörjas med en så kallad åtgärdsvalsstudie eller annan form av utredning. Där sammanvägs underlag och information för att kunna lösa problem eller brister i transportsystemet så resurseffektivt sätt som möjligt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. I första hand prövas lösningar som handlar om att påverka behovet av transporter och optimera befintlig infrastruktur. Först därefter prövas lösningar med begränsade ombyggnadsåtgärder och i sista hand större ombyggnads- eller nybyggnationer.

Samråd

Om det framkommer att en väg eller järnväg behöver byggas om eller ersättas påbörjas en planläggning. Trafikverket presenterar först ett samrådsunderlag. Om åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samrådsunderlaget kompletteras med alternativa lokaliseringar och en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan godkännas av Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan räcker det att en miljöbeskrivning upprättas.

Granskning och fastställande av planen

När planen genomgått samråd upprättas en granskningshandling. I granskningsskedet får vi möjlighet att återigen yttra oss över planen. När planen genomgått samråd och granskning beslutar Trafikverket om planen ska fastställas. Ett fastställelsebeslut skickas till Länsstyrelsen som beslutar om fastställelsen ska tillstrykas eller inte. Saknas enighet mellan Trafikverket och Länsstyrelsen överlämnas frågan till regeringen.

Trafikverkets webbplats - från planering till byggande 


Tillbaka till toppen