Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter av människor och gods är en förutsättning för hållbar regional utveckling. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig förutsättning för människors möjligheter att leva och verka i Västernorrland och för näringslivets framtida utveckling.

Regional infrastrukturplan

Region Västernorrland ansvarar för att ta fram en regional infrastrukturplan, som innehåller infrastrukturåtgärder som ska prioriteras under en tolvårsperiod. Infrastrukturplanen är ett av många verktyg för att genomföra Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Regeringen beslutar om den ekonomiska ramen för planen. I den regionala planen finns satsningar på vägar, kollektivtrafikanläggningar, cykelvägar och medfinansiering till vissa kommunala infrastrukturåtgärder.  

Regional infrastrukturplan 2022-2033

Den 22–23 juni 2022 fastställde Regionfullmäktige Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 med en ekonomisk ram på 897 miljoner kronor. Den regionala transportplanen utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med regional tillväxt och en hållbar utveckling.  

Av planen framgår vilka satsningar i som kommer att göras under perioden, varav några framgår nedan. Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Regionen prioriterar inom den regionala infrastrukturplanen. Mer information om respektive åtgärd finns på Trafikverkets webb. 

Exempel på satsningar under perioden:

 • Regionala kollektivtrafikanläggningar, såsom busshållplatser och bytespunkter 
 • Vändslinga Västeraspby, medfinansiering med nationell infrastrukturplan 
 • Väg 86 Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun 
 • Väg 86 Silje – Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun 
 • Väg 90 cykelväg Frånö-Kramfors
 • Väg 352 cykelväg Nordanås - Sportvägen 
 • Väg 622 Ljustavägen - Östra Birsta inklusive cykelväg i Sundsvalls kommun 
 • Väg 648 cykelväg Laggarbergsvägen 
 • Väg 718 cykelväg Bondsjö-Brunne, etappvis utbyggnad 
 • Väg 864 centrumåtgärder Söråker i Timrå kommun 
 • Sidoområdesåtgärder och mitträffling längs regionala vägstråk 
 • Driftbidrag till Sundsvall-Timrå och Örnsköldsviks flygplatser 

Dialog och samverkan med kommunerna är viktigt i arbetet, inte minst med tanke på att åtgärder inom transportinfrastruktur påverkar den fysiska planeringen i kommunerna. Den regionala infrastrukturplanen 2022–2033 var på remiss under perioden 14 oktober till 28 januari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställd och kommenterade i en samrådsredogörelse. 

Dokument

Regional infrastrukturplan 2022-2033.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Följande dokument har fungerat som underlag till regionala infrastrukturplanen 2022–2033 och kan begäras ut genom att kontakta oss via e-postadressen nina.loberg@rvn.se

 • Strategisk miljöbedömningsprocess 
 • Västernorrlands förutsättningar och utmaningar 
 • Samlade effektbedömningar för namnsatta åtgärder 
 • Ekonomisk uppföljning av regional infrastrukturplan för Västernorrland åren 2018–2021 

Examensarbete om strategisk miljöbedömningsprocess för regionala infrastrukturplanering

Två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har fått följa vårt arbete med strategisk miljöbedömning (SMB) som har inlett processen med ny regional infrastrukturplan. Syftet med examensarbetet är att bidra med en djupare kunskap förståelse och kunskap om hur regioner på bästa sätt kan arbeta med SMB i samband med regional infrastrukturplanering för att integrera hållbarhetsaspekter.

Skälet till att just Västernorrland utsågs som fallstudie är att vi prövar en ny målbaserad arbetsmetod där hållbarhetsaspekter får genomsyra ett tidigt skede av infra­struktur­planeringen där det fortfarande finns utrymme för strategiska val. Processen bygger på en arbetsmodell som KTH tillsammans med VTI (Statens väg- och transport­forsknings­institut) rekommenderar en forskningsstudie men då inriktad på den nationella inriktningsplaneringen. 

Nationell infrastrukturplan

Det finns även en nationell infrastrukturplan som fastställs av regeringen. Den nationella planen innehåller investeringar i nationella stamvägar, hela järnvägsnätet, samt all drift och underhåll i statlig infrastruktur. De vägar i Västernorrland som tillhör den nationella planen är E4 och E14. Den nationella planen för transportsystemet tas fram av Trafikverket. På regeringens webbplats finns mer information om den nationella infrastrukturplanen och infrastrukturpropositionen.

Nationell infrastrukturplan (trafikverket.se)

Den nationella och den regionala planen innehåller tillsammans samtliga statliga satsningar på infrastrukturen i Västernorrland. Planerna uppdateras ungefär vart fjärde år. Trafikverket är huvudman för statlig infrastruktur och ansvarar för genomförandet av både den nationella och regionala infrastrukturplanen.

Region Västernorrland samarbetar med flera andra regioner för att påverka vilka satsningar som prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Arbetet utgår från Botniska korridoren som är en viktig gränsöverskridande korridor i det europeiska stomnätet för transporter som kopplar samman Europa med det råvarurika norra Sverige, Norge och Finland där stora exportvärden skapas.

Viktigaste är Nya Ostkustbanan som innebär att restiderna kan halveras från Umeå till Stockholm. Andra prioriteringar är upprustning av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby, Mittbanan med ökad kapacitet och minskade restider, ny förbifart E4 i Örnsköldsvik och därefter i Härnösand, bärigheten på det regionala vägnätet. Mer information om påverkansarbetet finns på följande webbsidor:

Botniska korridoren (bothniancorridor.com)

Mittstråket (mittstraket.se)

Nya Ostkustbanan (nyaostkustbanan.se)

 


Tillbaka till toppen