Bredband

Region Västernorrland har det regionala ansvaret för koordinering av bredbandsutbyggnaden.

Regeringen har uppdragit till alla regioner att koordinera utvecklingen av bredband på regional nivå. Uppdraget som finansieras av regeringen sköts av en regional bredbandskoordinator. Bredbandskoordinatorns uppdrag omfattar bland annat att:

  • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet,
  • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
  • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
  • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
  • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
  • stödja och underlätta kommunernas arbete med att bistå lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).

Inom ramen för det Europeiska regionalfondsprogrammet har programområdet Mellersta Norrland (Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län) möjlighet att finansiera långsiktiga satsningar på bredbandsutbyggnad. Detta görs bland annat genom projektet Dig2020, där Länsstyrelsen är projektägare.

Länsstyrelsen beviljar också stöd genom landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd, vilket till viss del nu sker i Västernorrland.

Regeringen har beslutat om ett nytt nationellt bredbandsstöd med start år 2020. Totalt 650 miljoner kronor är avsatta för de tre första åren. Formerna för stödet, som kommer att kanaliseras via Post- & Telestyrelsen, är inte beslutade.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bredbandsutbyggnaden i länet så kan du kontakta vår bredbandskoordinator, Fredrik Bergman fredrik.bergman@rvn.se


Tillbaka till toppen