Landsbygd

Landsbygdsutveckling

Region Västernorrland arbetar för en livskraftig landsbygd. Tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna i länet utvecklar vi servicen på landsbygden.

Västernorrland räknas, tillsammans med övriga Norrlandslän, som en av EU:s mest glesbefolkade regioner. Tillgången till service är därför en grundläggande faktor för att skapa hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Genom att samordna service på landsbygden och utveckla nya innovativa lösningar så som obemannade butiker skapas attraktivitet. Tillsammans med digital kommunikation och bra transportsystem är servicepunkter av största vikt för att fler ska vilja bo, arbeta och verka på landsbygden.

Regionalt serviceprogram

I samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen med flera samordnar och genomför vi det regionala serviceprogrammet. Det är en strategi under Regionala utvecklingsstrategin som tydliggör våra prioriteringar för landsbygden.

Som en del i att stärka långsiktig flernivåsamverkan har en grupp bildats med regionens kommuner, Leaderområden, länsstyrelse och region för att tillsammans utveckla hållbara samverkansstrukturer, verka för kunskapsspridning inom regionen och se till att målen i det regionala serviceprogrammet uppfylls.

Kommersiell service

För att göra det möjligt att bo, arbeta och verka på landsbygderna finns kommersiell service. Kommersiell service är dagligvarubutiker, drivmedelsstationer samt ombud för post/paket, apotek och betaltjänster. Region Västernorrland handlägger stöd till kommersiell service.

Tillsammans med lokala intressegrupper och kommunerna jobbar vi också för att utveckla servicepunkter med lokalt anpassade servicelösningar och som en del i detta utveckla hemsändning och ta fram kommunala serviceplaner för att säkerställa service på landsbygden. 

Drivmedelsstationer och paketombud kartlagda

Drivmedelsstationer och olika ombudstjänster för post och paket är grundläggande service som människor, företag och besökare behöver på en plats. I två nya kartläggningar presenteras Västernorrlands förutsättningar för dessa typer av service på glesbygd.

Ta del av kartläggningarna 


Tillbaka till toppen