Energi- och klimatstöd

Välkommen att söka energi- och klimatstödet för att göra energieffektivisering i ditt företag. Exempelvis kan du söka stöd för investeringar i solcellspaneler, värmeväxlare, ventilationsaggregat, värmepumpar, produkter för värmeåtervinning, tilläggsisolering samt maskiner och utrustning som minskar behovet av fossila bränslen.

Grundkrav som måste uppfyllas

Företaget ska:

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län.
 • Företaget ska vara aktivt med befintliga intäkter och sysselsätta minst en halvtidstjänst med löneutbetalning.
 • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 procents ersättning från annat håll.
 • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom ett år.
 • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
 • Ha ett finansiellt behov av stödet. Även nyligt genomförd utdelning eller koncernbidrag beaktas.
 • Bedömas kunna uppnå långsiktig hållbar tillväxt och ge de anställda en varaktig sysselsättning.
 • Bedrivas på marknadsmässiga villkor.
 • Producera eller förädla egen produkt eller tjänst.
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter. Det kontrolleras via  kreditupplysning.

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat eller köpt innan.
 • Den energieffektivitetsåtgård som planeras ska vara väl beskriven i ansökan och en beräkning/beskrivning av investeringens uppskattade effekt på utsläpp/energiförbrukning ska bifogas.
 • Stödet kan beviljas en gång per företag.
 • Stödnivån är upp till 50 procent och maximalt stöd som kan beviljas är 150 000 kronor. Stöd kan sökas för investeringar upp till 500 000 kronor.
 • Investeringen måste vara minst 20 000 kronor. 
 • Energi och klimatstöd kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på lokal/regional marknad.
 • Energi och klimatstöd kan beviljas för företag med rörlig verksamhet.

Investeringar som är sökbara i energi- och klimatstödet

Stöd kan sökas för både hårda (maskiner/utrustning/inventarier) och mjuka (konsulttjänster) investeringar. Om investeringen innefattar både hårda och mjuka investeringar måste dessa delas upp i två separata ansökningar (räknas ändå som en ansökan).

Hårda sökbara investeringar

Investeringar inom nedanstående områden som stärker verksamhetens energieffektivitet och konkurrenskraft samt reducerar utsläpp av växthusgaser:

 • Inventarier/utrustning som genererar elektricitet, värme eller kyla från förnybara energikällor, exempelvis solcellspaneler, vindturbiner, solfångare.
 • Produkter för lagring av egenproducerad förnybar energi.
 • Implementering av nya produkter, processer, tekniker och affärsmodeller som ökar användning av förnybar energi i verksamheten.
 • Maskiner/utrustning som minskar behovet av fossila bränslen, exempelvis byte av oljepanna mot annat alternativ.
 • Övriga investeringar mot energieffektivisering, exempelvis värmeväxlare, ventilationsaggregat, värmepump, produkter för värmeåtervinning, tilläggs-isolering/byggnation.

Mjuka sökbara investeringar

Investeringar i externa konsulttjänster inom nedanstående områden som syftar till att utreda/ge stöd till omställning/satsning mot förnybara energikällor, förnybart drivmedel eller effektiviseringar i befintliga energisystem:

 • Förnybara energikällor och/eller förnybara drivmedel i verksamheten.
 • Minskad energianvändning i verksamheten och särskilt minskad användning av fossila bränslen.
 • Utveckling och/eller implementering av nya produkter, processer, tekniker och affärsmodeller som kopplas mot förnybar energi eller energieffektivisering i verksamheten.

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon, exempelvis elbil
 • Inköp av mark eller byggnader
 • Renovering och underhåll av fastighet
 • Formverktyg som placeras hos annan och inte används i egna tillverkningen
 • Driftkostnader
 • Eget arbete
 • Investeringar som följer av lag- eller myndighetskrav

Stöd beviljas inte till verksamheter som:

 • Är återförsäljare (har ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller tjänster)
 • Verkar inom jordbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling av produkt/tjänst
 • Har lokaler för uthyrning
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel

Vanliga frågor

Hur stor minskning av co2-utsläpp/energiförbrukning krävs som en följd av investeringen för att den ska vara stödbar?

Investeringen ska ge en betydande reducering av co2-utsläpp/energiförbrukning vilket ska framgå av beräkningsbilagan som bifogas med ansökan. Varje ansökan prövas individuellt och investeringens effekt på co2-utsläpp/energiförbrukning ingår som en del i beslutsprocessen.

Kan man få stöd till investering i solcellspaneler?

Ja, efter ett regeringsbeslut om uppdatering av nationell förordning för företagsstöden är det från 1/1 2024 möjligt att få stöd till investering i solcellspaneler.

Statliga medel 

Energi- och klimatstödet är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Energi- och klimatstödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Stöd kan beviljas för investeringar inom energieffektivisering och förnybar energi. Stödet kan beviljas en gång per företag med upp till 150 000 kr i stödbelopp. Förutom en finansiell stödmöjlighet till investeringar inom energieffektivisering och förnybar energi innefattas projektet även av kompetenshöjande insatser via seminarier som syftar till att stimulera företag till en omställning mot högre grad av energieffektivitet och nyttjande av förnybar energi.
Projektet pågår under perioden 2023-06-01 till 2026-02-28.

 

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen