Regionalt investeringsstöd

Ett stöd för större investeringar i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier.

Vilka företag kan söka regionalt investeringsstöd?

Små och medelstora företag samt stora företag om investeringen avser ny ekonomisk verksamhet. Stödet kan inte beviljas till verksamhet som bedrivs inom Sundsvalls tätort.

Några grundkrav som måste uppfyllas, företaget ska: 

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län
 • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 procent ersättning från annat håll.
 • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom 1 år
 • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
 • Ha ett finansiellt behov av stödet. Vi tar även hänsyn till lämnade utdelningar eller koncernbidrag.
 • Bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet
 • Bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Det kan du göra med hjälp av Almi Mitt och Framtidsdialogen. Underlaget som du får efter en genomförd Framtidsdialog ska bifogas i din ansökan om företagsstöd. 
 • Bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • Producera eller förädla egen produkt eller tjänst
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter, kontrolleras via kreditupplysning

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat eller köpt innan
 • Investeringen som beviljas stöd ska medföra ökad sysselsättning i sökandeföretaget.
 • Stöd beviljas inte för verksamheter som verkar på en lokal eller regional marknad där konkurrens finns med liknande verksamheter
 • Vid nyetableringar kan det annars gällande kravet på befintliga intäkter och löneuttag i företaget undantas
 • Stödnivå mellan 15-40 procent
 • Stödnivån bestäms utifrån var i länet verksamheten bedrivs och företagets storlek
 • Investering upp till 25 miljoner kronor
 • Investering över 25 miljoner kronor hanteras av Tillväxtverket
 • Investeringen måste vara minst 20 000 kronor

Vilka investeringar är sökbara i regionalt investeringsstöd?

 • Byggnationer - ny-, om- och tillbyggnader
 • Maskiner, utrustning och andra inventarier

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon eller flyttbar utrustning
 • Inköp av mark eller byggnader
 • Renovering och underhåll av fastighet
 • Förvärv av befintligt företag
 • Ersättningsinvesteringar
 • Standardelektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer
 • Formverktyg som placeras hos annan och inte används i egna tillverkningen
 • Handverktyg
 • Driftkostnader, till exempel hyra eller lön
 • Eget arbete
 • Köp från närstående
 • Investeringar som följer av lag- eller myndighetskrav
 • Köp via leasing

Stöd beviljas inte till verksamheter som:

 • Är återförsäljare (alltså ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller tjänster)
 • Verkar inom stålsektorn, kolindustrin, varvsindustrin, syntetfiberindustrin, transportsektorn eller tillhörande infrastruktur, energiproduktion, energidistribution, energiinfrastruktur, jordbruk och fiskeri.
 • Har lokaler för uthyrning
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel
Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen