Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag beskrivs i kommunallagen med följande ord, ”revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs”.

Vidare uttalas att revisorerna ska pröva om ”verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

Man kan också uttrycka det som att regionens revisorer ska undersöka om styrelser och nämnder har genomfört de uppdrag som fullmäktige har gett, om ekonomin sköts och om det är ”ordning och reda” i verksamheten.  

Regionens verksamheter drivs i olika former

Regionens verksamheter kan bedrivas i egen regi, genom avtal med externa entreprenörer eller i form av företag som Scenkonstbolaget och Norrtåg. Regionen har också gett andra organisationer uppdrag inom regionens ansvarsområde (t ex Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Norrlandstingens regionförbund, finansiella samordningsförbund med flera).

Revisorernas uppdrag omfattar all verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs. De verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer har egna revisorer men för att tillgodose behovet av en samordnad revision och insyn väljs de bland dem som är utsedd till landstingsrevisor.    

Oberoende och självständighet

Att vara revisor i regionen förutsätter oberoende och självständighet. Regionrevisorernas oberoende säkras formellt av lagstiftning, fullmäktiges reglemente för revisionen, god revisionssed men också av att revisorerna i sin dagliga gärning aktivt värnar oberoendet.

Revisorernas reglemente (pdf)

Revisorerna har regelbundna kontakter med fullmäktige, styrelse och nämnder.

Revisorerna strävar efter dialog och öppenhet genom att informera om pågående revision, presentera resultaten för fullmäktige, genomföra hearingar med styrelser och nämnder, se till att det finns tillgänglig information på regionens webbplats, med mera. 

Regionens revisorer har en egen budgetberedning bestående av personer fristående från styrelse och nämnder. Det innebär att behovet av resurser till revision prövas utan hänsyn till andra intressen än fullmäktiges behov av en oberoende och självständig granskning. 

Kontaktuppgifter Revision

Besöksadress: Storgatan 1, Härnösand (Närvård Härnösand)

Postadress: 871 85 Härnösand

E-postadress: revision@rvn.se 

Telefonnummer, växel: 0611-800 00

Organisationsnummer: 232100-0206

 


Tillbaka till toppen