Vad granskas och vem granskar?

Revisorerna ska i enlighet med lagstiftning och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

Revisorerna beslutar självständigt om en årlig revisionsplan utifrån sin riskanalys. Av revisionsplanen framgår vilka granskningar som ska genomföras och vilken inriktning som de ska ha. Revisionsplanen består av såväl grundläggande som fördjupade granskningar.

En viktig del i revisionsarbetet är att följa styrelsens och nämndernas arbete samt att föra en dialog med dem, vilket ingår i den grundläggande granskningen. Dessa kontakter ger viktig information samtidigt som revisorernas kunskaper, iakttagelser och rekommendationer fortlöpande kan förmedlas till styrelse och nämnder.

Vem granskar?

Revisorerna bestämmer såväl vad som ska granskas som av vem vilket är ett uttryck för revisionens oberoende.

Regionens revisorer är själva aktiva i den grundläggande granskningen . Merparten av revisionen utförs emellertid med stöd av yrkesrevisorer eller specialister inom olika områden.

Eget revisionskontor

Regionens revisorer har ett eget revisionskontor med fyra anställda yrkesrevisorer. Kontorets medarbetare är alltså inte anställda av eller ansvariga inför regionens tjänstemannaledning.

Externa specialister kan anlitas

Specialister från externa företag eller yrkesrevisorer från privata revisionsbyråer anlitas även i viss utsträckning för granskningsuppdrag. Detta sker oftast när det finns behov av en särskild kompetens.


Tillbaka till toppen