Behandling av personuppgifter

Som förtroendevald behandlar vi följande typer av personuppgifter om dig:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, foto, video, politiskt uppdrag, politiskt åsikt, arvode, reseadministrativt underlag och partitillhörighet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering).

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om lagringsminimering. Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får Region Västernorrland spara dem längre än vad som är nödvändigt för det ursprungliga ändamålet.


Tillbaka till toppen