Behandling av personuppgifter

Som medarbetare inom Region Västernorrland hanterar vi följande typer av personuppgifter om dig:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, lön, användarnamn, anställningsnummer, arbetsplats, HSAID, anställningsintyg,  frånvarouppgifter, uppgifter om barn, uppgifter vid ansökan om anställning, uppgifter från medarbetarsamtal och information om bisyssla.

I vissa fall hanterar Region Västernorrland dessa personuppgifter om dig som anställd:

Fotografi, film, sjukintyg, uppgifter om närmast anhörig och uppgifter kopplade till arbetsmiljöinsatser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering).

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om lagringsminimering. Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får Region Västernorrland spara dem längre än vad som är nödvändigt för det ursprungliga ändamålet.


Tillbaka till toppen