Mottagare som vi delar information med

Mottagare av dina personuppgifter är anställda inom Region Västernorrland som är delaktiga i din vård. Mottagare kan också vara andra vårdgivare, om vårdrelation finns. Du kommer i så fall bli informerad om detta.

Kvalitetsarbete och myndigheter

Region Västernorrland är skyldig att lämna uppgifter till vissa nationella register som till exempel Socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregistret och cancerregistret, vilka förs med stöd av Lagen om hälsodataregister. Vi kan också dela personuppgifter till andra myndigheter , eller för forskningsändamål efter prövning enligt Offentlighet och Sekretesslagen.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan vissa uppgifter rapporteras till regionala eller nationella kvalitetsregister. Du som patient har rätt att få information av din läkare om uppgifter sänds till nationella kvalitetsregister och i så fall vilket. Du har rätt att tacka nej till registreringen.

Leverantörer

Region Västernorrland anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter upprättas avtal mellan regionen och leverantören.

Överföringar utanför EU/EES

I huvudregel delar vi aldrig patientuppgifter till länder utanför EU/EES.


Tillbaka till toppen