Regionala samverkansrådet

Region Västernorrland samordnar arbetet i det Regionala samverkansrådet. Rådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional samverkan i Västernorrland.

Regionstyrelsens ordförande är också ordförande i Regionala samverkansrådet. Kommunförbundets ordförande är vice ordförande i samverkansrådet.

Rådets sammansättning

I Regionala samverkansrådet ingår förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt från Region Västernorrland. Till samverkansrådets möten adjungeras också tjänstepersoner från länsstyrelsen, kommunförbundet, länets kommuner och från regionen.

Mötesfrekvens

Regionala samverkansrådet träffas ungefär 6 gånger per år, varav två till tre tillfällen i ett förstärkt Stora samverkansrådet, där aktörer med uppdrag i det regionala utvecklingsarbetet ingår. Ytterligare personer kan bjudas in som föredragande.

Arbetsformer - beredningsgrupp och kanslifunktion

Samtliga aktörer har ett ansvar att lyfta aktuella frågeställningar där samsyn eller samverkan behövs för att nå hållbar regional utveckling i alla delar av länet.

Till sin hjälp har Regionala samverkansrådet en beredningsgrupp, bestående av kommunernas tillväxt- och/eller utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef, länsstyrelsen och kommunförbundet.

Region Västernorrland har en kanslifunktion som förbereder möten.

Det regionala samverkansrådet ska bidra till länets utveckling genom att

  • bidra med en fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och regionens) prioriteringar och insatser vad gäller det regionala utvecklingsarbetet
  • vara en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor
  • vara ett instrument för samråd och samverkan i det regionala utvecklingsarbetet
  • utifrån mål och prioriteringar samt principer för regional utveckling utgöra det samlade regionala ledarskapet i genomförande av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ”Ett Västernorrland” 

I Regionala samverkansrådets uppgifter ingår bland annat att

  • att vara de folkvaldas röst i regionala utvecklingsfrågor, exempelvis formulera regionens ställningstaganden i nationellt och internationellt påverkansarbete
  • att definiera kommunsektorns prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, till exempel regionala och nationella beslut om infrastruktur
  • att vara ett beredande organ för regionala utvecklingsfrågor och strategiska processer som beslutas på regional nivå: den regionala utvecklingsplaneringen inför länspartnerskap, regional utvecklingsstrategi och strukturfonder
  • att samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet, exempelvis vid utformning av gemensamma projekt och andra initiativ
  • att vara ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning

Protokoll från samverkansrådet

Arbetsplan regionala samverkansrådet


Tillbaka till toppen