Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 18 juni, dag ett av två

2024-06-18 17:20

Regionplan och budget samt aktuellt läge var några punkter på agendan när regionfullmäktige sammanträdde på tisdagen.

Aktuellt läge

I den inledande rapporten till fullmäktige beskrev regiondirektör Åsa Bellander det aktuella läget inför sommaren som tuffare än tidigare år.

- Många har arbetat hårt under en lång tid för att minska patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöpåverkan så mycket det går. Med patienternas bästa för ögonen har våra medarbetare i alla yrkesgrupper kavlat upp ärmarna och jobbat på. Det är något jag är mycket stolt över, sa Åsa Bellander från talarstolen.

Det har varit känt att bemanningen inom vården sommaren 2024 riskerade att bli extra besvärlig – inte minst mot bakgrund av det nya nationella hyravtal som började gälla under senare delen av våren. Av detta skäl har en mer noggrann och omfattade förplanering genomfördes än tidigare år. Alla verksamheter har bland annat fått förbereda så kallade omfallsplaner för att kunna hantera snabba förändringar när det gäller bemanningen. Liksom tidigare år har flera åtgärder förberetts; exempelvis neddragningar av planerad vård och sammanslagning av vårdavdelningar.

Inventering av samtliga medarbetare

- Vi vet att personalen vid de allra mest belastade verksamheterna har sträckt sig långt genom att skjuta upp semestrar och anpassa schemaläggning, vilket vi är mycket tacksamma över.     I ett sådant här läge gäller att alla i organisationen behöver hjälpas åt. Vi måste lösa bemanningen – framför allt vid de verksamheter som bedriver akut och nödvändig vård.

Det har genomförts en inventering av samtliga medarbetare - såväl inom hälso- och sjukvården som inom övriga verksamheter i regionen, inklusive privat drivna verksamheter, för att hitta personer med den kompetens som krävs. Ungefär på ett liknande sätt som gjordes under pandemin.

Effekter av restriktivitet

Effekterna av de införda restriktivitetsåtgärderna syns nu tydligt i kostnadsutvecklingen för de fokusområden som prioriteras. Årstakten för kostnader för resor, utbildning och förbrukningsinventarier har sedan september förra året minskat med drygt 23 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 19 procent.

- Vi står inför en extremt utmanande höst, där de begränsade ekonomiska förutsättningarna för våra kärnverksamheter, särskilt inom hälso- och sjukvården, måste få tillräcklig uppmärksamhet på alla nivåer. Utrymmet för ytterligare kostnadsdrivande beslut är obefintligt, förståelsen för det kommer att vara helt avgörande för om vi ska lyckas eller ej, menade Åsa Bellander.

Regionplan 2025-2027, budget 2025 samt ekonomisk plan för 2026-2027

Efter en flera timmar lång debatt beslutar regionfullmäktige att fastställa föreslagen regionplan, ”Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland Regionplan 2025–2027”, inklusive bilagorna ”Så styrs Region Västernorrland” samt ”Uppföljningsbilaga Regionplan 2025–2027” och att fastställa föreslagen budget för 2025 och ekonomisk plan 2026–2027 inklusive ”Fastighetsinvesteringsplan 2025–2027”.

För 2025 års budgeterade underskott föreligger synnerliga skäl för att återställandet ska ske under en längre tidsperiod än tre år. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en återställandeplan och säkerställa att underskottet på minus 385 miljoner kronor för 2025 återställs i enlighet med planen.

Skatten blir oförändrad för år 2025, 11,29 kronor per skattekrona.

Om regionplan

Varje år fastställer regionfullmäktige en regionplan för de kommande tre åren. Regionplanen är den politiska beställningen till hela organisationen. Den beskriver mål och prioriteringar, samt fördelning av ekonomiska resurser. Det är ett krav i kommunallagen att alla regioner har en sådan plan.

Länk till sida om regionplan: Region Västernorrland - Regionplan (rvn.se)

Länk till ny regionplan: arende--12-regionplan-2025-2027-med-forord-rf-reviderad-240613.pdf (rvn.se)

Regionplanens tre målområden, liksom de sex målen, är oförändrade jämfört med förra årets plan. Uppdateringar och kompletteringar har skett i viss begränsad utsträckning, utifrån den utveckling som skett sedan förra planen fastställdes. Dessutom har Region Västernorrlands hållbarhetsplan inarbetats i regionplanen.

Oppositionspartierna lämnade i vanlig ordning in egna förslag på regionplaner och alternativa budgetar. Där fick av förklarliga skäl inget förslag majoritet av rösterna och därmed avslogs dessa.

Länk till nyhet: Region Västernorrland - Regionplan och budget – Tufft ekonomiskt läge de kommande åren (rvn.se)

Uppdrag primärvård 2025

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ”Uppdrag Primärvård 2025” att gälla från och med den 1 januari 2025.

Några förändringar för Uppdrag Primärvård 2025 är:

  • Vårdgaranti. Patienten ska kunna få kontakt samma dag via telefon, bemannad chatt eller genom besök på vårdcentralen. Vårdgaranti gäller nu också chatt.
  • Vårdgivaren kan få möjlighet efter godkännande av Vårdval Västernorrland att helt stänga vårdcentralen i maximalt 4 veckor under perioden juni-augusti.
  • Sköra, multisjuka äldre ska erbjudas enkla kontaktvägar till vårdcentralen, en fast vårdkontakt, möjlighet att välja en fast läkarkontakt samt en dokumenterad överenskommelse/vårdplan som upprättas tillsammans med patienten.
  • Tillägg i rehabiliteringsavsnittet: Erbjuda och samverka kring rehabilitering för personer med missbruk och beroende.

Inrättar dialogforum

Regionfullmäktige beslutar att inrätta "Dialogforum" som samverkansform och avsluta de nuvarande samverkansformerna ”Regionala pensionärsrådet” samt ”Hälsosam Y”.

På initiativ av den politiska ledningen har representanter för presidierna i regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört dialoger med aktuella föreningar. Syftet har varit att utifrån den av regionfullmäktige beslutade planen för breddad och stärkt samverkan med civilsamhället och genom dialog, finna nya samverkansformer med länets pensionärsorganisationer och föreningar inom området funktionshinder. Ambitionen är att under hösten 2024 kunna konstituera samverkansgrupperingen.

Krigsplacering av personal

Regionfullmäktige beslutar att Region Västernorrland krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt; samt att uppdra till regionstyrelsen att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall medarbetare har annan krigsplacering.

Krigsplaceringen medför inte några skyldigheter för medarbetarna i fredstid, utan skyldigheten att tjänstgöra enligt krigsplaceringen aktualiseras först vid höjd beredskap och regeringens beslut om allmän tjänsteplikt och vid krig.

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar: Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Protokollet publiceras på rvn.se när det justerats: Region Västernorrland - Regionfullmäktige - protokoll (rvn.se)

Det går även att se hela webbsändningen på rvn.se i efterhand.
Fullmäktige fortsätter imorgon onsdag 19 juni.


Tillbaka till toppen