Collage som visar sjukhusen i Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall.

Ordningsregler i Region Västernorrlands lokaler

Region Västernorrland värnar om att alla som besöker våra lokaler får en lugn och trygg vistelse. Det är också viktigt att personalen har en säker arbetsmiljö och obehindrat kan utföra sina arbetsuppgifter.

Vad är offentlig plats

De lokaler som Region Västernorrland bedriver verksamhet i är inte offentliga platser enligt ordningslagens regler. Därför har allmänheten inte rätt att vistas i lokalerna utan anledning.

Lokalerna är däremot i vissa delar tillgängliga för allmänheten genom att Region Västernorrland har valt att låta allmänheten få tillträde till dessa. Det gäller exempelvis entréer, cafeterior, väntrum, korridorer och vissa andra utrymmen som kan betraktas som offentliga rum, även om det inte är fråga om offentliga platser i lagens mening.

Det innebär i praktiken att endast den som har ett behov av att få tillträde till lokalerna har rätt att vistas där. Mot den bakgrunden kan en person som befinner sig i Region Västernorrlands lokaler och stör ordningen avvisas med stöd av dessa ordningsregler.

Ordningsregler i de lokaler som Region Västernorrland bedriver verksamhet i (pdf)

Ordning och trygghet

Regionen har nolltolerans mot diskriminering, hot och våld.

Vid ordningsstörningar, brott och andra hotfulla situationer ska polis tillkallas via 112.

På Sundsvalls sjukhus, mellan kl. 18.00-06.00, kan ordningsvakt tillkallas på telefonnummer: 073-182 69 31.

Vid ej akuta situationer görs polisanmälan på telefonnummer: 114 14.

Besök sker under de besökstider som meddelas av respektive verksamhet.

För att få en lugn vårdmiljö har vårdpersonalen rätt att begränsa antalet besökare på vårdavdelningarna. Närstående förväntas att inte störa vårdarbetet. Vård och omsorg om patienten är det viktigaste och prioriteras alltid.

Vapen, tillhyggen, knivar och andra farliga föremål får inte bäras inom Regionens lokaler.    

Det är förbjudet att inta alkohol och droger inom Region Västernorrlands lokaler.    

Försäljning av varor och tjänster och insamlingar av olika slag till externa aktörer är inte tillåtet.

Region Västernorrland har helt rökfria lokaler. Rökning eller användning av e-cigarretter är alltså inte tillåten någonstans i eller i anslutning till lokalerna.

Hundar och andra husdjur är inte tillåtna i Region Västernorrlands lokaler. Undantag är ledarhund och hundar i tjänsteutövning.

Fotografering och filmning förbjudet

Av integritetsskäl är fotografering och filmning förbjudet i Region Västernorrlands sjukvårdslokaler. Det gäller även i entréer, cafeterior, väntrum, korridorer och vissa andra utrymmen dit allmänheten har tillträde.

Undantag från förbudet kan meddelas av sjukvårdsledning för de gemensamma ytorna och av verksamhetschef eller motsvarande för vårdenheterna. Personal och övriga personer som befinner sig i lokalerna ska då ge sitt godkännande till att vara med på bild.

Kampanj- och påverkansarbete

Region Västernorrland värnar om att var och en som besöker våra lokaler ska få en lugn och trygg vistelse. I våra sjukvårdsinrättningar värnar myndigheten extra starkt om patienternas behov av integritet och ostördhet.

All typ av kampanj- och påverkansarbete, från politiska partier, intresseorganisationer och liknande är därmed förbjuden i Region Västernorrlands lokaler och även i anslutning till dessa. Det gäller exempelvis, affischering, utdelning av informationsmaterial, möten och andra sammankomster.

Undantag från detta meddelas av berörd förvaltningschef.

Region Västernorrlands personal har rätt att:

  • avvisa personer som inte har ett behov av att få tillträde till lokalerna.
  • avvisa besökare/närstående som stör ordningen eller är hotfulla.
  • avvisa besökare och närstående som blockerar entréer eller ambulansentréer.
  • tillkalla polis eller ordningsvakt vid behov.

Tillbaka till toppen