Lex Maria

Regionens verksamheter ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

Regionen informerar via webbplatsen om när en lex Maria-anmälan görs och vad anmälan gäller. Det är en del av patientsäkerhetsarbetet och främjar ett förebyggande kvalitetsarbete.

Regler för vad som anmäls

Det finns bestämmelser om vad som ska anmälas enligt lex Maria. Principen är att händelser som medfört allvarliga skador eller risker för allvarliga skador ska anmälas. Anmälan ska innehålla beskrivning av händelsen, regionens egen utredning och förslag till förbättringar så att Ivo kan granska om åtgärderna är tillräckliga för en god patientsäkerhet.

Händelseanalys

Om en händelse bedöms ha orsakat allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ger verksamhetschefen i uppdrag att göra en utredning, en så kallad händelseanalys. Analysen är till för att hitta de eventuella brister som finns i organisationen samt identifiera och genomföra förändringar så att en liknande händelse inte ska inträffa igen och ligger till grund för en eventuell lex Maria-anmälan.

Under händelseanalysen erbjuds alltid patient och närstående att komma med synpunkter. Analysen bör vara genomförd inom 8 veckor och när den är färdig skickas den till IVO - inspektionen för vård och omsorg (ivo.se).

Regionens lex Maria-anmälningar är offentliga. De publiceras alltid avidentifierade på  personuppgifter.

Aktuella lex Maria-anmälningar i Region Västernorrland

Ivo säkerställer och beslutar

Ivo granskar händelsen, utredningen och förbättringsförslagen om de är tilläckliga för att uppnå en god patientsäkerhet. Inspektionen återrapporterar sitt beslut till regionen, som sedan informerar patient eller närstående.


Tillbaka till toppen