Patientsäkerhetsberättelse

I den årliga patientsäkerhetsberättelsen redovisar regionen strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvalitet och patientsäkerhet.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska regionen senast 1 mars varje år dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. Den beskriver hur regionen under föregående år har arbetat med utveckling av vårdkvaliteten och att förebygga och minska risker i vården.

Patientsäkerhetsberättelsen redogör även för vilka resultat som har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat eller ökat eller att nya rutiner har införts för att stärka patientsäkerheten.


Tillbaka till toppen