Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse

I den årliga kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen redovisar regionen strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvalitet och patientsäkerhet.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska regionen senast 1 mars varje år dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. Region Västernorrland har valt att även ta med kvalitetsprespektivet i patientsäkerhetsberättelsen. Den beskriver hur regionen under föregående år har arbetat med utveckling av vårdkvaliteten och att förebygga och minska risker i vården.

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen redogör även för vilka resultat som har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat eller ökat eller att nya rutiner har införts för att stärka patientsäkerheten.

I kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen kan det också beskrivas hur kvaliteten utvecklats utifrån olika diagnoser eller behandlingar, exempelvis diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och levnadsvanor. Vårdpersonalens arbete och hur patienters och närståendes synpunkter tillvaratas beskrivs också.


Tillbaka till toppen