Barn och ungas hälsa

Hälsoutvecklingen bland barn och unga i Västernorrland har stor betydelse för vår framtida folkhälsa. Här behöver hela samhället ta ansvar för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor och för att trygga goda uppväxtvillkor.

Region Västernorrland samarbetar med kommunerna kring hälsosamtal för barn och unga. Skolsköterskorna bjuder in elever till ett enskilt hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Detta för att uppmärksamma sambandet mellan livsstil och hälsa samt för att ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val. Hälsosamtalet genomförs utifrån ett länsgemensamt frågeformulär och på så vis kan vi följa hälsoutvecklingen bland barn och unga.

Hälsosamtal i skolan, Vårdgivarwebben Region Västernorrland


Tillbaka till toppen