Remisskriterier för palliativ medicin

 • Patienten har behov av specialiserat vårdstöd i hemmet.
 • Patienten har en aktiv, tilltagande och långt framskriden sjukdom med begränsad överlevnad där vården fokuserar på livskvalitet, vilket kan betyda att vårdinsatser utförs i hemmet och att behovet av akuta sjukhusbesök kan minska.
 • Patienten har behov av specialiserad palliativ vård d.v.s. svåra eller svårkontrollerbara symtom, fysiska och/eller existentiella.
 • Patient/anhöriga är informerade av läkare om den fortsatta vårdens inriktning och mål och vill vårdas i hemmet med insatser från Palliativ medicin

Exempel på symtom

Exempel på symtom hos en patient som har behov av palliativ vård:

 • Komplexa, svåra eller svårkontrollerbara symtom; smärta, illamående, dyspné, klåda, hjälp med bedömning av behovet av palliativ sedering etc.
 • Svåra eller svårkontrollerbara psykosociala och existentiella problem som svår ångest, existentiella frågor som är svårhanterliga för allmän palliativ vårdverksamhet.

Remiss till Palliativ medicin?

För att remiss till Palliativ medicin ska kunna bedömas och prioriteras adekvat är det angeläget att den innehåller relevant information, att patient och anhöriga är medvetna om diagnos och prognos och att vård i hemmet med insatser av Palliativ medicin medgivits.

 • Diagnos och sjukdomshistoria
 • Symtom
 • Eventuella behandlingar och syfte/mål med dessa
 • Vårdbehov medicinskt och omvårdnadsmässigt

Vid remittering av patient i sen palliativ fas lämnas även kompletterande uppgifter

 • Information om närstående och hemsituation.
 • Har information, brytpunktssamtal getts till patienten om den fortsatta vårdens inriktning och mål?
 • Har/behöver patienten kontakt med biståndshandläggare/hemtjänst?
 • Har/behöver patienten kontakt med arbetsterapeut/kurator/sjukgymnast/dietist/annan?
 • Har/behöver patienten hjälpmedel?

Viktigt att inte Palliativ medicins direkttelefonnummer lämnas till patienten innan remissvar om anslutning. Patienten går då hem i falsk tro om att beredskap från Palliativ medicin finns.

Remisshantering 

 • Remiss till Palliativ medicin finns i NCS Cross
 • Remitterande enhet kontaktas senast inom fem arbetsdagar
 • Remisser bedöms kontinuerligt enligt rutin

Anslutning till Palliativ medicin

 • Patienten besöks på vårdavdelningen alternativt i hemmet för planering av vård och eventuellt upprättande av SIP.
 • Är patienten inskriven i slutenvård önskas rapport till Palliativ medicin inför utskrivning, slutlig rapport samma dag för att möjliggöra tidig uppföljning i hemmet.
 • Ordinationshandling – Från och med att patienten kommit hem kan administrering av läkemedel bli aktuell, uppdaterad ordinationshandling med aktuella läkemedel samt vid behovsordinationer för subcutan/intravenös administrering krävs.

Tillbaka till toppen