Rekryterings- och personalförmåner inom Hälso-och sjukvården

De förmåner som gäller regionövergripande gäller även för hälso- och sjukvården, utöver dessa erbjuder vi även nedan personalförmåner för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Rekryteringsförmåner

Rekryteringsbonus

Rekryteringsbonus kan utges till anställda som direkt medverkat till en extern rekrytering. Bonusen ska användas för svårrekryterade yrkesgrupper och/eller geografiska arbetsplatser och kan högst uppgå till 60 000 kronor (exkl sociala avgifter). Bonusen kan utbetalas i pengar eller i form av stipendium för fort- och vidareutbildning inom yrket. 

Startbidrag

För svårrekryterade yrkesgrupper kan startbidrag utges och högst uppgå till 60 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Bidraget betalas ut i fyra omgångar under en tvåårsperiod. Återbetalningsskyldighet regleras i upprättat kontrakt, i det fall att anställningsperioden inte fullföljs. Startbidrag kan inte utges till redan regionanställd personal i länet eller till personal i länets kommuner. 

Flyttbidrag

I samband med flyttning från annan ort kan för svårrekryterade grupper ett skäligt flyttbidrag utges. Regionen betalar flyttfirman efter att den anställde själv infordrat 2-3 anbud.

Glesbygdstillägg

Glesbygdstillägg 10 000 kronor per månad (exklusive sociala avgifter) kan utbetalas för i första hand till yrkesgrupper med specialistkompetens som är svårrekryterade och där alternativet är nedläggning av verksamheten. Läkare under utbildning kan inte erhålla glesbygdstillägg. 

Studielån

För svårrekryterade yrkesgrupper kan avbetalning ske av studielån. Avbetalningen motsvarar den verkliga kostnaden dock högst 2 000 kronor/månad (exklusive sociala avgifter) i max 24 månader.

Personalförmåner

Vidareutbildning

Bibehållen lön för kurs motsvarande 7,5 högskolepoäng:

Tillsvidareanställd medarbetare inom Hälso-och sjukvården får beviljad ledighet med bibehållen lön i maximalt 6 dagar. Dagarna är uträknade utifrån tjänstgöring på 100%, antal dagar räknas i förhållande till den anställdes sysselsättningsgrad. Dagarna avser ledighet för kursdagar, examination och opponentskap. Eventuell ledighet för inläsning beslutas av verksamheten. Uttag av dagarna planeras i god tid tillsammans med närmsta chef.

  • Halva litteraturkostnaden ersätts vid uppvisande av kvitton efter kursens slut.
  • Kostnader för resor i samband med utbildningen ersätts motsvarande lägsta biljettkostnad mellan tjänstgöringsorten och studieorten.
  • I de fall övernattning måste ske gäller regionens riktlinjer för resor.

Sjuksköterska:

Tillsvidareanställd allmänsjuksköterska i Region Västernorrland inom hälso-och sjukvård har möjlighet att studera vidare med bibehållen grundlön vid studier till specialistsjuksköterska. Studierna finansieras genom en utbildningstjänst (heltidsstudier) eller Akademisk specialisttjänstgöring, AST, (50% studier, 50% som tjänstgörande sjuksköterska). För sjuksköterskor som saknar C-kurs finns möjlighet att studera vidare med bibehållen grundlön.

Undersköterska:

Tillsvidareanställd undersköterska i Region Västernorrland inom hälso-och sjukvård har möjlighet att studera vidare med bibehållen grundlön vid studier till specialistundersköterska. Undersköterska som vidareutbildar sig till specialistundersköterska, motsvarande 200 YH-poäng och anställs inom den nya professionen.

Ortodontiassistenter:

Tillsvidareanställd i Region Västernorrland inom Folktandvården har möjlighet att studera vidare med bibehållen grundlön vid studier till Ortodontiassistent. Tandsköterska som vidareutbildar sig till Ortodontiassistent anställs inom den nya professionen. 

Ovan förmåner hanteras med samma förutsättningar som vid akademisk specialisttjänstgöring/utbildningstjänst.

Möjlighet för medarbetare inom bristyrken att erbjudas kortare arbetstid med bibehållen lön

Region Västernorrland erbjuder medarbetare inom bristyrken möjlighet att från och med 65 års ålder arbeta 80 procent med 100 procents lön.


Tillbaka till toppen