Skulpturer som röda klänningar gjorda i nätliknande textilt material.
Konstnär och fotograf: Kerstin Lindström.

Kulturplan och samverkan

Genom regionens kulturavdelning samverkar vi med andra aktörer, medfinansierar projekt och arbetar för att stimulera och stödja länets kulturliv. Årliga kulturkonferenser, som exempelvis Kulturtinget, är arenor för möten och inspiration.

Västernorrland ingår i Kultursamverkansmodellen och genom detta kompletteras regionens anslag till regional kulturverksamhet med bidrag från Statens Kulturråd.

Regionen har, i dialog med andra aktörer, ansvar för fördelning av statliga kulturmedel till regionen. Bedömningarna görs i dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, kulturskapare, föreningsliv och nationella minoriteter och andra aktörer på regional och nationell nivå.

Regionen ansvarar för kulturplanen

En av förutsättningarna för att ingå i Kultursamverkansmodellen är att Västernorrland har en aktuell och fungerande kulturplan. Kulturplanen tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet.

Prioriterade områden

I kulturplanen finns sju verksamhetsområden som omfattas av det statliga stödet:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet
  7. främjande av hemslöjd

Förutom dessa sju verksamhetsområden omfattar Västernorrlands kulturplan även kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa näringar, civilsamhällets kultur samt området barn och ungdom. Till dessa ska läggas horisontella perspektiv som hållbarhet, tillgänglighet, mångfald, jämlikhet samt regional utveckling.

Kulturplanen beskriver hur varje verksamhetsområde ska utvecklas under de närmaste åren, med årlig uppföljning.


Tillbaka till toppen