Utveckling av regionalt servicearbete

Målet är en stärkt servicestruktur på landsbygden som är hållbar över tid och utvecklas med behoven av service och andra förändringar i landsbygdens utveckling.

Region Västernorrland arbetar tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen för att etablera en stärkt flernivåsamverkan som ska främja arbetet med service på landsbygden i länet. Arbetet ska leda till att samverkan mellan offentliga aktörer med ansvar för service i regionen stärks.

Remissversion av Regionalt Serviceprogram i Västernorrland (RSP)

Förslaget till Regionalt serviceprogram för Västernorrlands län 2024-2030 har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen, andra berörda myndigheter samt organisationer.

Här kan du ta del av remissversion samt aktuella bilagor. Du är välkommen med ditt svar senast 2024-06-14 till följande e-postadress:
region.vasternorrland@rvn.se med kopia till: regionaltillvaxt@rvn.se.
Ange i er ärenderubrik; Remissvar Regionalt serviceprogram i dnr 23RUN819.

Remissutkast Regionalt serviceprogram 2024-2030

Bilaga 1 Regionalt serviceprogram 2024-2030

Bilaga 2 Regionalt serviceprogram 2024-2030

Bilaga 3 Regionalt serviceprogram 2024-2030

Bilaga 4 Regionalt serviceprogram 2024-2030

Bilaga 5 Regionalt serviceprogram 2024-2030

Regionalt serviceprogram

Regionala serviceprogram syftar till en god tillgång till kommersiell service i landsbygder. Enligt utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:25) är tillgång till dagligvaror och drivmedel, apoteks- och postservice samt betaltjänster att anse som grundläggande kommersiell service. En grundläggande nivå av kommersiell service kan anses vara uppnådd när grundläggande kommersiell service är så tillgänglig att vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt för människor och företagande.

De mål som tagits fram för regionala serviceprogrammet ska uppfyllas för de delar som rör prioriterat område samordning och utvecklade servicelösningar, dagligvaror och drivmedel.

Den kommersiella servicen på landsbygden är viktig för både bofasta och besökare såväl som för att företag ska kunna verka över hela länet.

Kontakt

Maria Lidgren, tillväxtchef

Ann-Charlotte Larsson, projektledare/handläggare 
E-postadress: ann.charlotte.larsson@rvn.se


Tillbaka till toppen