Visselblåsarfunktion

I november 2018 beslutade regionstyrelsen i Region Västernorrland att införa en riktlinje för en så kallad visselblåsarfunktion.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till Region Västernorrlands kännedom om den normala kommunikationen via chefer, avvikelsesystem eller på annat sätt, av någon anledning inte är möjlig. Funktionen kan användas av både medborgare och medarbetare.

Visselblåsarfunktionen ska ses som ett komplement till Region Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser. Den är i första hand avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter som handlar om överträdelse av lagar och riktlinjer.

Det kan exempelvis handla om misstänkt muta, bedrägeri, stöld eller någon annan situation där någon tjänsteman eller politiker får privat vinning eller fördel genom sin tjänsteställning. Visselblåsarfunktionen kan också användas för att anmäla misstänkta lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

Jurister ansvarar för utredningen

Visselblåsarfunktionen är placerad inom juridikfunktionen på regionledningsförvaltningen. Även externa utredare kan vid behov kopplas in. 

Kontaktvägar

Information om eventuella oegentligheter skickas till någon av regionjuristerna vid Region Västernorrland eller till regiondirektören. Informationen kan lämnas muntligen via telefon eller personligen, alternativt skriftligen via post, internpost eller genom e-post:

E-postadress: visselblasning@rvn.se

Postadress: Region Västernorrland, 871 85 Härnösand

Telefonnummer, växel: 0611-800 00

Du kan vara anonym

Du som lämnar informationen kan vara anonym, men tänk då på att vara anonym redan vid din första kontakt då inkomna handlingar, såsom exempelvis mejl, kommer att diarieföras.

Inkomna tips är allmänna handlingar som kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning. Det finns dock sällan grund i lagstiftningen för att sekretessbelägga namngivna personers identitet eller de omständigheter som tipset pekar på.

Utredning klar inom tre månader

Generellt gäller att alla utredningar ska resultera i en rapport med ett utlåtande. Utredningen ska vara klar senast tre månader efter det att tipset inkommit. Syftet med utredningen är:

  • Utreda närmare vad tipset avser.
  • Värdera tipsets karaktär och allvarlighetsgrad.
  • Utreda om tipset är sakligt grundat och om behov finns av omedelbara åtgärder.
  • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras.
  • Utgöra grund för en bedömning och rekommendation om hur ärendet bör hanteras.

 


Tillbaka till toppen