Visselblåsarfunktion

Region Västernorrland har en visselblåsarfunktion för rapportering på arbetsplatsen om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarfunktionen ses som ett komplement till Region Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser, när normal kommunikation via chefer, avvikelsehantering eller annan hantering inte är möjlig eller lämplig.

Bedöms ärendet ligga utanför visselblåsarfunktionens område handlägger inte funktionen det men tillser att det hanteras av lämplig verksamhet inom Region Västernorrland.

Vem kan rapportera?

  1. Alla arbetstagare inom Region Västernorrland,
  2. Volontärer eller praktikanter hos Region Västernorrland,
  3. Personer som annars utför arbete under Region Västernorrlands kontroll och ledning, exempelvis inhyrda arbetstagare.

Du som slutat vara verksam hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som du fick information om under din tid som verksam.

Anhöriga eller patienter kan inte rapportera och få det skydd som lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger. Detsamma gäller för förtroendevalda.

Vad kan jag rapportera?

Du kan rapportera om missförhållanden som du fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. 

Visselblåsarfunktionen kan bland annat användas för att anmäla misstänkta lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för allmänna klagomål eller missnöjesyttringar. Egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Frågor som gäller klagomål eller missnöje som inte utgör en visselblåsning hanteras enligt Region Västernorrlands övriga rutiner. Du kan exempelvis ta kontakt med chef, HR, facklig representant eller skyddsombud.

Kontakta visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen kan kontaktas via den interna rapporteringskanalen skriftligen såväl som muntligen. Du kan välja att rapportera anonymt. Tänk då på att vara anonym redan vid din första kontakt.

Inkommen rapport som lämnas till visselblåsarfunktionen diarieförs och utgör en allmän handling. Vid en begäran om utlämnande av allmän handling ska en sekretessprövning först ske.

Säker meddelandetjänst

Du kan kontakta visselblåsarfunktionen genom Säker meddelandetjänst (SMT):

  1. Klicka på länken eller kopiera och klistra in länken i din webbläsare: https://smt.rvn.se/filedrop/visselblasning.
  2. Ange valfri e-postadress som du önskar skicka från och som du kommer få återkoppling till.
  3. Skriv till visselblåsarfunktionen och bifoga eventuella bilagor.
  4. Skicka meddelandet. Du kommer få en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit.

Andra kontaktsätt

Du kan även kontakta visselblåsarfunktionen via telefon eller brev:

  • Adress: Region Västernorrland, 871 85 Härnösand
  • Telefonnummer: Region Västernorrlands växel: 0611-800 00 (be om att bli kopplad till en jurist).

Önskar du ett fysiskt möte kan du kontakta visselblåsarfunktionen och efterfråga ett sådant.

Utredningen

Det är jurister som ansvarar för utredningen. Externa utredare kan vid behov tas in. 

Du som rapporterat enligt visselblåsarlagen ska få en bekräftelse på att det är mottaget inom 7 dagar från mottagandet om du inte har avsagt dig bekräftelse eller vi har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet.

Inom 3 månader från bekräftelsen ska du i skälig utsträckning få återkoppling om åtgärder som har vidtagits vid uppföljningen.

Andra skydd som gäller

Utöver skyddet visselblåsarlagen ger finns även andra skydd.

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Meddelarfriheten innebär även att det är förbjudet för myndigheten att försöka efterforska vem som har lämnat ut uppgifter. Det råder ett efterforskningsförbud, myndigheten får inte efterforska vem som har lämnat information med stöd av meddelarfriheten.

Repressalieförbud innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Anskaffarfrihet innebär att alla har rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Kontaktvägar extern rapporteringskanal

Utöver den interna rapporteringskanalen hos Region Västernorrland finns det möjlighet att rapportera via externa kanaler. Dessa kanaler upprättas av olika myndigheter med olika ansvarsområden.

I bilagan till visselblåsarförordningen finns en förteckning över myndigheter med externa rapporteringskanaler och deras ansvarsområden.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera om dessa myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter till dessa.

Vart du annars kan vända dig


Tillbaka till toppen