Visselblåsarfunktion

Region Västernorrland har en visselblåsarfunktionen för rapportering på arbetsplatsen om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Visselblåsarfunktionen ses som ett komplement till Region Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser, när normal kommunikationen via chefer, avvikelsesystem eller annat sätt inte är möjligt eller lämpligt.

Bedöms ärendet ligga utanför Visselblåsarfunktionens område handlägger inte funktionen ärendet men tillser att ärendet hanteras av lämplig verksamhet inom Region Västernorrland.

Vem kan använda funktionen?

  1. Alla arbetstagare inom Region Västernorrland
  2. Volontärer eller praktikanter hos Region Västernorrland
  3. Personer som annars utför arbete under Region Västernorrlands kontroll och ledning, exempelvis inhyrda arbetstagare

Du som är verksam hos Region Västernorrland ges tillgång till den interna rapporteringskanalen.

Även du som söker arbete eller söker volontärarbete eller praktik kan rapportera. Du som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som du fick information om under din tid som verksam.

Anhöriga, patienter med flera kan inte rapportera i rapporteringskanalen och få det skydd som lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger. Detsamma gäller för förtroendevalda.

Vad kan jag rapportera?

Du kan rapportera om missförhållanden som du fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. 

Visselblåsarfunktionen kan bland annat användas för att anmäla misstänkta lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för att allmänna klagomål eller missnöjesyttringar. Egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Frågor som gäller klagomål eller missnöje som inte utgör en visselblåsning hanteras enligt Region Västernorrlands vanliga rutiner. Du kan exempelvis ta kontakt med chef, HR eller skyddsombud.

Så här gör du för att visselblåsa

Visselblåsarfunktionen är placerad inom Regionledningsförvaltningens Kansli. Det är jurister som ansvarar för utredningen. Externa utredare kan vid behov kopplas in. 

Information om eventuella missförhållanden skickas till någon av Region Västernorrlands jurister genom den interna rapporteringskanalen.

Kontakta funktionen

Informationen kan lämnas muntligen eller skriftligen:

  • Postadress: Region Västernorrland, 871 85 Härnösand
  • Telefonnummer växel: 0611-800 00 (be om att bli kopplad till en jurist)

Det är även möjligt att ta kontakt med funktionen via e-post. E-post är dock inte en säker krypterad kommunikationsväg varför brev (exempelvis via internposten), telefon eller fysiskt möte istället kan väljas som kontaktväg.

  • E-postadress: visselblasning@rvn.se

Du kan vara anonym

Du kan välja att rapportera anonymt. Tänk då på att vara anonym redan vid din första kontakt.

Inkomna rapporter som lämnas in till rapporteringskanalen utgör en allmän handling genast när den kommer in, även om den vid en prövning om utlämnande skulle anses vara sekretesskyddad. Det finns sekretessbestämmelser som gäller uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen. Exempelvis omfattas en rapporterande person, och andra enskilda personer i ärendet, av ett sekretesskydd enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du som rapporterat om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är även skyddad gentemot repressalier och hindrande åtgärder från Region Västernorrland.

Utredningen

Du som rapporterat enligt visselblåsarlagen ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom 7 dagar från mottagandet om du inte har avsagt dig bekräftelse eller vi har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet.

Inom 3 månader från bekräftelsen ska du få återkoppling på åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan.

Andra skydd som gäller

Utöver skyddet visselblåsarlagen ger finns även andra skydd.

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Meddelarfriheten innebär även att det är förbjudet för myndigheten att försöka efterforska vem som har lämnat ut uppgifter.

Det råder även efterforskningsförbud, myndigheten får inte efterforska vem som har lämnat information med stöd av meddelarfriheten.

Repressalieförbud innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Anskaffarfrihet innebär att alla har rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Kontaktvägar extern rapporteringskanal

Enligt visselblåsarlagen ska det utöver den interna rapporteringskanalen hos Region Västernorrland finnas möjlighet att rapportera via externa kanaler. Dessa kanaler upprättas av olika myndigheter med olika ansvarsområden.

I bilagan till visselblåsarförordningen finns en förteckning över behöriga myndigheter med externa rapporteringskanaler och deras ansvarsområden.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Vart du annars kan vända dig


Tillbaka till toppen