Varför behandlar vi personuppgifter?

Region Västernorrland dokumenterar och hanterar personuppgifter som behövs för att tillhandahålla god och säker vård för dig som patient, företrädesvis i våra patientjournaler och andra vårdrelaterade IT-system.

Andra ändamål är:

  • Bedriva verksamhetsuppföljning och forskning inom vården.
  • Framställa statistik inom hälso- och sjukvården.
  • Kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet.
  • Handlägga ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
  • Ta emot och diarieföra handlingar som skickas in till myndigheten.
  • Tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
  • Spara allmänna handlingar i myndighetens arkiv.
  • Sluta avtal med enskilda eller andra organisationer.
  • Lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

Laglig grund är myndighetsutövning och allmänt intresse samt rättslig förpliktelse.


Tillbaka till toppen