Så här jobbar Patientnämnden

Patientnämnden består av politiker. Kopplat till nämnden finns Patientnämndens förvaltning som sköter det dagliga operativa arbetet. Den ska hjälpa enskilda patienter med råd och stöd samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Synpunkter och klagomål på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till oss på patientnämndens förvaltning eller till den verksamhet som ansvarade för vården. Söker du ersättning för en skada orsakad av vården, kontakta Löf eller om skadan orsakats av ett läkemedel, Läkemedelsförsäkringen, se relaterad information längst ner på sidan.

Patientnämnden hjälper dig att föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter att föra fram synpunkter och klagomål och se till att de blir besvarade av vårdgivaren. Genom att framföra klagomål kan du till exempel få en förklaring till det som hänt och svar på frågor. Patientnämnden kan också hjälpa dig att få information som du kan behöva för att ta till vara dina intressen i vården.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som inte gör egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Genom att kontakta nämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte riskerar att drabbas på samma sätt. Därför är dina klagomål och synpunkter viktiga. Patientnämndens förvaltning tar fram rapporter om patienters synpunkter och klagomål på vården. På sidan Rapporter och analyser finns mer information om detta.

Rapporter och analyser

Frågor och klagomål som rör offentligt finansierad vård

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård.

Patientnämnden handlägger frågor som rör Region Västernorrlands hälso- och sjukvård, tandvård, kommunernas hälso- och sjukvård samt privata vårdgivare som har avtal med Region Västernorrland.

Om du vill hjälpa någon annan att föra fram synpunkter till Patientnämnden behövs en undertecknad fullmakt.

Infoblad - Vad kan patientnämnden göra (pdf)

Fullmakt för ärende Patientnämnden ifyllbar (pdf)

Synpunkter eller klagomål till Patientnämnden ifyllbar (pdf)

Så här gör du en anmälan

Det enklaste och säkraste sättet att framföra synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått är att logga in via 1177 e-tjänster. Andra kontaktvägar finner längst ner på sidan.

Så här går det till när du skickat in din synpunkt eller ditt klagomål

 1. Du får en bekräftelse med information om vem som handlägger ditt ärende.
 2. Handläggaren kontaktar dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar samt vilka andra du kan vända dig till med ditt klagomål.
 3. På din begäran förmedlar förvaltningen dina frågeställningar till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din anmälan med dina personuppgifter.
 4. Vården ges nu möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt.
 5. När svaret kommit in till oss skickar vi det i ett brev till dig. Det brukar ta drygt en månad att få svar från vården.
 6. Vi hoppas att vården gett svar på dina frågor/synpunkter. Ibland kan dialogen med vården behöva fortsätta. Ärendet avslutas när det inte är nödvändigt, eller möjligt, att komma vidare.

Det här ska du tänka på när du skriver ner dina synpunkter eller klagomål

 • Du kan använda vår pappersblankett eller om du hellre vill, fylla i ditt ärende direkt på webbplatsen 1177.se. Då loggar du in med hjälp av Bank-ID.
 • Beskriv kortfattat dina synpunkter – var saklig.
 • Ställ de frågor du vill ha svar på, gärna i punktform.
 • Ange en ungefärlig tidpunkt för det inträffade, har du ett datum är det bra.
 • Beskriv konsekvenserna för dig.
 • Beskriv vad du hade önskat av vården istället.
 • Har du förbättringar/nyskapande idéer till vården med anledning av de synpunkter du har? Berätta det gärna i din skrivelse.
 • Har du synpunkter på flera olika vårdgivare så skapar du flera ärenden via 1177 eller så använder du flera blanketter.
 • Använder du pappersblanketten, kom ihåg att skriva under den.

Stödpersoner

Vi utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. Mer information finns på sidan om stödperson.

Om sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess gäller i ärenden hos patientnämnden och alla som arbetar på patientnämnden har tystnadsplikt.

För att kunna handlägga ett klagomålsärende behöver patientnämnden behandla personuppgifter. Dessa kan vara namn, kontaktuppgifter och uppgifter om hälso- och sjukvård. Den lagliga grunden för patientnämndens behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är allmänt intresse eller rättslig förpliktelse. 

Region Västernorrland - Personuppgifter och GDPR (rvn.se)

Vad gör patientnämnden?

 • Vi är en opartisk länk mellan vård och patienter. Det kostar inte något att ta kontakt med oss och vi har tystnadsplikt.
 • Vi ska hjälpa och stödja patienter eller närstående i kontakten med vårdgivarna. Det kan handla om bemötande, behandling, tillgänglighet, ekonomi eller administrativa problem.
 • Vi gör inga medicinska bedömningar och varken kan, eller får, avgöra om vården gjort medicinskt rätt eller fel. Vi kan inte heller kräva att vårdgivaren ändrar på det som du framfört.
 • Vi gör Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.
 • Vi rapporterar iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till ansvariga inom vården.

Kontakta Patientnämnden

Kontakta oss via säkra e-tjänster
eller via e-post: 
patientnamnden@rvn.se

0611-80 000 växel

Besök oss i Regionens hus, kontakta oss innan och boka en tid.

Vi kan inte garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Om du vill använda e-post är det viktigt att du beskriver ditt ärende kortfattat, och lämnar ditt telefonnummer så kan vi lättare kontakta dig för mer information i ditt ärende.

Relaterad information


Tillbaka till toppen