Kulturplan för Västernorrland 2023-2026

Den nya kulturplanen klubbades av Regionfullmäktige 30 november 2022. Planen har tagits fram i bred samverkan med kulturskapare, föreningslivet, regionala kulturverksamheter, kommuner och organisationer.

Utgångspunkter för arbetet med de regionala kulturplanerna finns i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Enligt förordningen ska regionerna i sin kulturplan beskriva hur de vill fördela medlen till följande regionala verksamheter:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet
  • biblioteksverksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 beskriver de prioriteringar som vi i Västernorrland gemensamt kommit fram till för att utveckla kulturen under den här fyraårsperioden.

Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

Kulturplanen och de gemensamma målsättningarna har tagits fram i bred samverkan med bland andra regionens kommuner, professionella kulturskapare, regionala kulturverksamheter och civilsamhället. Kulturplanen ska verka för en flernivåsamverkan och möjliggöra insatser som medfinansieras från både lokal, regional och nationell nivå. Kulturplanen och dess prioriteringar är även ett styrdokument vid hantering av regionala stöd och anslag.

Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 (pdf)

Kulturplan för Västernorrland (endast text) 2023-2026(pdf)

Prioriteringar kulturplan 2023 (pdf)

Prioriteringar kulturplan 2024 (pdf) 


Tillbaka till toppen