Regional digital agenda (REDA)

Den regionala digitala agendan (REDAn) har tagits fram under ledning av Region Västernorrland, men tillsammans med ett stort antal regionala aktörer, däribland länets kommuner, länsstyrelsen, kommunförbundet och representanter för näringslivsorganisationer.

I remisshanteringen har även ett antal nationella myndigheter lämnat inspel om hur REDAn kan stärkas. Efter ställningstagande i Stora samverkansrådet i december 2020 beslutade regionstyrelsen att anta REDAn i början av mars 2021.

Agendan ska ses som en strategi och vägledning för hur vi i Västernorrland kan och ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Inom ramen för de prioriterade områdena (som speglar den nationella digitaliseringsstrategin) lyfts gemensamma prioriteringar fram – som stöd till den digitala omställningen i länet. De fem fokusområdena och underliggande prioriteringar är:

 • Digital kompetens
  • Erbjuda alla invånare förutsättningar för att öka sin digitala kompetens, vilket motverkar digitalt utanförskap.
  • Främja gemensamma arenor för digital delaktighet och kunskapsuppbyggnad för livslångt lärande.
  • Erbjuda näringslivet kompetenshöjande insatser för digital omställning.
 • Digital trygghet
  • Utveckla systematiskt säkra och robusta nätverk och system.
  • Öka delaktighet och tillit hos invånare för digitala system och tjänster.
  • Öka samverkan mellan aktörer för kunskap om, beredskap för och förmåga att hantera säkerhetsrisker.
 • Digital ledning
  • Synliggöra digitaliseringens möjligheter för företag och organisationer i strategier och planer.
  • Främja digital mognad hos länets företag och offentliga organisationer.
  • Förenkla för företag och invånare genom ökad samverkan inom offentlig sektor.
  • Öka kompetens och kunskap i privata styrelser och offentliga ledningar för att kunna styra mot en digital omställning.
 • Digital innovation
  • Öka utmaningsdriven innovation med användaren i fokus.
  • Använda data som strategisk resurs för att öka innovation i alla sektorer.
  • Våga testa och misslyckas och lära av våra misslyckanden.
 • Digital infrastruktur
  • Ökat samarbete inom offentlig sektor för gemensamma system och ett bättre flöde av data.
  • Fortsatt strategisk och operativ samverkan för att uppnå de nationella bredbandsmålen på regional nivå.

REDA:n ska vara en vägledning för gemensamma insatser och aktiviteter, som dels kan genomföras i ordinarie arbete hos respektive aktör, men också möjliggöras genom samfinansiering av processer och projekt. Agendan är en understrategi till Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland (RUS). Parallellt med arbetet för en regional digital agenda har det för Västernorrland också tagits fram en ny regional bredbandsstrategi. Bredbandsstrategin ger förtydligande prioriteringar inom området digital infrastruktur.

Regional digital agenda för Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen