Kommunalt Partnerskap

Kommunalt Partnerskap-programmet är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till att stärka det lokala självstyret och den lokala demokratin, och därigenom bekämpa fattigdomen.

Till grund för programmet ligger Sveriges politik för global utveckling, där vikten av ett brett deltagande och nya aktörer i Sveriges internationella samarbete betonas.

Förberedelseprojekt med Republic of Kenya Mombasa County

Ett förberedelseprojekt genomfördes mellan Region Västernorrland och Mombasa region inom ramen för Kommunalt Partnerskap Programmet under 2014-2015 med syfte att utveckla ett långsiktigt utvecklingspartnerskap mellan regionerna. Huvudsakligt samarbetsområde var lokal demokrati, styrning och organisation.

Tillsammans identifierade partnerna fyra samarbetsområden för framtida utvecklingsprojekt:

  1. Ungdomars delaktighet i ett demokratiskt samhälle
  2. Kultur och dess betydelse för regional utveckling
  3. Folkbildning
  4. Miljö och energi

Partnerskapsöverenskommelse

Dåvarande Landstingsstyrelsen beslutade i december 2015 att ingå en partnerskapsöverenskommelse mellan Mombasa-regionen i Kenya och Region Västernorrland. Inom samarbetet ska konkreta projekt av gemensamma intressen utvecklas och genomföras.

Syftet med överenskommelsen är att arbeta för ömsesidig utveckling och successivt bredda områden av samarbetet mellan de två länen. Genom gemensam utveckling av projekt ska vi främja förutsättningarna för att minska fattigdomen och nå en hållbar global utveckling i partnerregionen.

Projekt

Utvecklingsprojekt

Building capacity to adress literacy challenges and enhance democratic engagement in Västernorrland and Mombasa

Regionen har beviljats medel om drygt 2,3 miljoner kronor från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Syftet med projektet är att främja demokratiska förutsättningar i Västernorrland och Mombasa, Kenya genom att bland annat arbeta för ökad läs- och skrivförståelse.

Mer information om projektet

Utvecklings- och breddningsprojekt

Sustainable consumption and waste management – towards the sustainable development goals

Region Västernorrland har beviljats 300 000 kronor från ICLD för ett breddningsprojekt inom området miljö och hållbarhet. Syftet med projektet är att ge parterna möjlighet att hitta gemensamma nämnaren där bästa möjliga resultat kan uppnås för hållbar konsumtion och avfallshantering.

Mer information om projektet


Tillbaka till toppen