Aktuellt om behandlingslinjer

2022-04-11 Behandlingslinjen för Depressionstillstånd hos vuxna har nyss reviderats då ett nytt länkat dokument (Depressionsdiagnostik, svårighetsgrad och riskbedömning) lagts till. Syftet med dokumentet är bl a att tydligare beskriva skillnader mellan Lätt, Medelsvår och Svår depression. Ett nytillagt verktyg för depressionsdiagnostik, PHQ-9, introduceras.

Vid nyss genomförd revision av Hudförändring ansikte/hals har smärre justeringar gjorts gällande utredning vid misstanke melanom, skivepitelcancer, djupt basaliom mm. Vid aktinisk keratos är numera Tolak kräm förstahandsmedel.

Blod i urinen har reviderats med smärre justering gällande remissindikationer.

Urinvägvägsinfektion hos barn har reviderats. Tydliggjorts att hos pojkar med cystit remiss till barn- och ungdomsklinik ska utgå först vid det första recidivet.

Även Anemi hos vuxna samt Ländryggssmärta hos vuxna har reviderats utan nämnvärda justeringar.

2022-03-02 Ny behandlingslinje för Förmaksflimmer har lagts ut för remissrunda. 

I Nedsatt njurfunktion sammanvägs nu försämring av eGFR, ålder samt eventuell förekomst av mikroalbuminuri/proteinuri i en tabell som nås via rutan Elektiv remiss gällande kriterier för remiss till njurmedicin. Finns också länk till Nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom.  

2022-01-04 Behandlingslinjen för Syfilis har reviderats utan nämnvärda justeringar.

2021-12-22 Behandlingslinjen för Sömnapné har reviderats. Observera att lungkliniken fr o m årsskiftet 21-22 tar över utprovning och uppföljning av CPAP.

2021-12-21 Behandlingslinjerna för Tumbasartros, Karpaltunnelsyndrom och De Quervains syndrom har reviderats. Lokal behandling med NSAID gel rekommenderas ej längre av miljöskäl.

2021-12-16 I behandlingslinje Nedsatt njurfunktion anpassning till rekommenderade blodtrycksmål i Nationella vårdprogrammet för njursvikt. P-Koldioxid total ersätter Standardbikarbonat som rekommenderat prov för att värdera ev acidos i primärvård pga längre provhållbarhet.

2021-11-19 De nya behandlingslinjerna för Testosteronbrist hos män och Akuta ögonbesvär har nyss godkänts av regionledningen.

2021-11-03 De nya behandlingslinjerna för Akuta buksmärtor hos barn och en för Kroniska eller långvariga buksmärtor hos barn och ungdomar har blivit godkända av regionledningen.

2021-09-15  I behandlingslinjerna för Klamydia och Gonorré är nu remissmallen till Central smittspårare direkt ifyllbar på skärmen.

2021-09-08  Behandlingslinjen för Buksmärtor hos barn delas nu upp i två behandlingslinjer, en för Akuta buksmärtor hos barn och en för Kroniska eller långvariga buksmärtor hos barn och ungdomar. Båda dessa läggs nu ut för remissomgång. Remisstiden är 2021-09-08 - 21-09-29.

Behandlingslinjen för Kronisk diarré hos barn har parallellt reviderats med en utökning av innehållet. I samband med revisionen ändras namnet till Långvarig diarré hos barn.

2021-08-21 Nyframtagen behandlingslinje om Testosteronbrist hos män läggs ut på remiss. Remisstiden är 210825 - 210908.

2021-07-29 Då gliadinantikroppar ej längre rekommenderas vid celiakidiagnostik p.g.a. hög andel falskt positiva svar har behandlingslinjerna för Kronisk diarré, Buksmärtor samt Förstoppning hos barn och ungdomar justerats.

2021-06-29 Nyligen har behandlingslinjen för Ben- och fotsår godkänts.

2021-06-14 Behandlingslinjen för Buksmärta hos barn kommer inom kort att delas upp i två, Akuta resp. Kroniska buksmärtor hos barn. Dessa kommer i slutet av sommaren att läggas ut på remissrunda.
Inom kort blir även nyframtagna behandlingslinjer färdiga för remiss: Akuta ögonbesvär samt Testosteronbrist hos män.

Bensår har passerat remissrunda, godkänns inom kort.

Nyligen reviderades Huvudvärk hos barn där tillägg gjordes med diagnoskriterier för migrän hos barn.

Även Urininkontinens hos kvinnor och Alkohol riskbruk/skadligt bruk/beroende hos vuxna har reviderats utan betydelsefulla justeringar.2019-11-18
Direktlänk från NCS Cross till Behandlingslinjer har nu lagts in i vänsterkolumnen, se 

Direktlänk från NCS Cross till Behandlingslinjer

 

 

 

Tillbaka till Behandlingslinjer inom vården


Tillbaka till toppen