Område patientsäkerhet utveckling och forskning

Området Patientsäkerhet, utveckling och forskning inryms som ett av åtta områden inom den Hälso- och sjukvården. Inom området finns gemensamma hälso- och sjukvårdsresurser i syfte att ge stöd till vårdgivaren. Området ansvarar för att samverka med regionens verksamhetsområden, länets kommuner samt den sjukvårdsregionala och nationella nivån. Flera uppdrag utgår från lokala, regionala och nationella överenskommelser.

Området bidrar till vårdgivarens uppdrag och ansvar genom:

  • stöd och strukturer för forskning och utbildningsarbete
  • Infrastruktur och processer för Umeå universitets läkarutbildning, läkares AT, BT- och STutbildningsamt verksamhetsförlagd utbildning
  • fysiska miljöer och arenor för vårdrelaterad färdighetsträning samt medicinsk simulering
  • medicinsk biblioteksverksamhet och HTA
  • att utgöra stöd och samverka med verksamheterna i patientsäkerhetsfrågor utifrån gällande lagar och föreskrifter.
  • att planera, leda, kontrollera och följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet

I området kommer fler verksamheter stegvis integreras i syfte att utgöra ett samlat stödet till vårdgivaren

Området leds av en gemensam områdesdirektör, på uppdrag av biträdande regiondirektör och tillika Hälso-och sjukvårdsdirektör.

Områdesdirektör: Sofia Pettersson

Patientsäkerhet utveckling och forskning

Kvalitet och patientsäkerhet

Forskning och utbildning 


Tillbaka till toppen