Kvalitet och patientsäkerhet

I verksamhet kvalitet- och patientsäkerhet ingår följande enheter och funktioner: Chefläkare, Försäkringsmedicin, Läkemedelsenheten, Vårdhygien och Vårdutvecklare.

Vårdutvecklare och chefläkare

Inom verksamheten för Kvalitet- och Patientsäkerhet ingår flera samverkande kompetenser. Chefläkarnas första uppdrag är att fungera som anmälningsansvariga, det vill säga har ansvar för att händelser som medfört eller riskerat att medföra allvarlig vårdskada utreds och anmäls till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt Lex Maria.

Chefläkaren ger också råd och stöd till verksamheterna, beslutsfattare och politiker i olika frågor gällande patientsäkerhet och kvalitet.  

Vård utvecklarnas första uppdrag är att driva arbetet med händelseanalyser samt med övergripande analyser av hela kedjan avvikelser – utredning – uppföljning som stöd för förbättrad säkerhet och kvalitet.

Vårdutvecklarna gör också genomgångar av olika enkäter som Nationella patientenkäten och Patientsäkerhetskulturmätningen

Vid olika större förändringar i hälso- och sjukvården gör Chefläkare och Vårdutvecklare riskanalyser för att utreda att de planerade förändringarna inte ska medföra några risker för kvalitén och säkerheten i sjukvården.

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse

Lex Maria

Försäkringsmedicin

Enheten för Försäkringsmedicin arbetar med kvalitetsutveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Regionen har som mål för sjukskrivningsarbetet att uppnå en kvalitativ, patientsäker och rättssäker vård för kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen.

Arbetat innebär bland annat

  • Utbildning och information inom kunskapsområdet Försäkringsmedicin.
  • Samverkan med externa aktörer inom området t ex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Framtagande av styrdokument för Hälso- och sjukvården.
  • Utveckla kvalitet i läkarintyg och medicinska underlag.

Läkemedelsenheten

Arbetar med övergripande läkemedelsfrågor för en ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten är regionens expertorgan för läkemedel.

Läkemedelskommittén arbetar med framtagande av rekommendationer och riktlinjer när det gäller läkemedel, arrangerar fortbildningar och informationstillfällen.

Läkemedelsenheten är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat informationsinsatser, utbildningar, uppföljning och analys av läkemedelsanvändning samt utvecklingsarbete. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén har i många frågor ett mycket nära samarbete.

Läkemedelsenheten har en länsövergripande stödfunktion för frågor som rör läkemedel och läkemedelshantering med ansvar för sjukhusapoteksfunktionen, läkemedelsförsörjning, uppföljning mm. Läkemedelsenhetens farmaceuter arbetar även kliniskt i primärvård.

Om läkemedel - Vårdgivarwebb Region Västernorrland

Mitt läkemedel - terapirekommendationer

Kontaktuppgifter till läkemedelsenheten

Läkemedelskommittén

Vårdhygien - det handlar om patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning och följsamhet till de basala hygien- och klädreglerna är den enklaste och den mest effektiva åtgärden för att minska smittspridning och förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom hälso- och sjukvården.

Följsamhet till basala hygien- och klädreglerna är även en arbetsmiljöfråga. Varje anställd i patientnära vårdarbete har rätt till skydd mot att infekteras eller koloniseras av olika smittämnen.

Vårdhygien inom Region Västernorrland

Vårdhygien är en resurs för all verksamhet inom vård och omsorg i Västernorrland. Vårdhygiens främsta uppgift är att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och att minska risken för smitta och smittspridning genom rådgivning, utbildning och framtagandet av riktlinjer. Inom Region Västernorrland arbetar hygienläkare och hygiensjuksköterskor som sjukhusens experter på smittförebyggande åtgärder

Om vårdhygien på Vårdgivarwebben Region Västernorrland

Kontaktinformation

E-postadress: patientsakerhet@rvn.se


Tillbaka till toppen