Utbrott och beredskap

Utbrott

Det är viktigt att snabbt kunna begränsa smittspridning i vård och omsorg. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs att expertis och beslutsfattare samverkar.

När smittspridning i vård och omsorg utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas där informationsutbyte kan ske, beslut fattas och arbetsuppgifter fördelas. Smittskyddsläkaren kan besluta om etablering av en utbrottsgrupp.

Utbrottsgrupp vid smittspridning i vård och omsorg - riktlinje (pdf)

Beredskap

Beredskapsplanens syfte är att beskriva olika aktörers ansvarsförhållanden och hur smittskyddsarbetet i Västernorrland skall bedrivas i samband med hotande eller rådande epidemisk allvarlig händelse.

Beredskapsplanens målsättning är att smittskyddsåtgärder vidtas utifrån ansvarsförhållanden för att:

  1. fastställa smittämne
  2. skära av smittvägar
  3. isolera smittkällor
  4. identifiera riskgrupper samt höja deras motståndskraft genom immunisering eller antibiotikabehandling
  5. utgöra underlag för planering av det operativa smittskyddsarbetet och omhändertagandet av patient med smittsam sjukdom.

Beredskapsplan för smittskydd (pdf)

En samlad bild av aktuella utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om (folkhalsomyndigheten.se)

Aktörsgemensam CBRNE-strategi (msb.se, pdf) 

(CBRNE benämns också "Farliga ämnen)


Tillbaka till toppen