Regionbibliotekets arbete för demokrati och delaktighet

Tillgänglighet, mångfald, digital delaktighet och mänskliga rättigheter är centrala begrepp i bibliotekens verksamhet och det demokratiska uppdraget ska genomsyra alla dessa verksamhetsområden.

Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt lagen:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Kontakt

Johanna Nord Ambrosson

E-post: johanna.nord.ambrosson@rvn.se


Tillbaka till toppen