Läsfrämjande

Det läsfrämjande arbetet med inriktning främst på barn och unga utgör en stor del av regionbibliotekets verksamhet.

Regionbibliotekets läsfrämjande verksamhet fokuserar på att stödja folkbiblioteken i deras arbete, men också på egna projektsatsningar ofta i samverkan med andra aktörer. I huvudsak satsar regionbiblioteket på metodutveckling som är tänkt att ge långsiktiga effekter. Det handlar till stor del om att väcka och stimulera läs- och skrivintresset hos barn och unga men insatserna riktar sig även till vuxna i olika åldrar. Barns läsning börjar med vuxna förebilder. Därför är även läsfrämjande och litteraturförmedlande insatser för vuxna viktiga. Den digitala utvecklingen skapar nya sätt att läsa. Därför kan ett utvidgat läsbegrepp öppna upp för nya sätt att få upplevelser och nya sätt att uttrycka sig.

Regelbundna möten inom nätverket för folkbibliotekens personal som är knuten till barn- och ungdomsarbetet är en viktig del i regionbibliotekets läsfrämjande verksamhet. Genom nätverksmötena får bibliotekspersonalen kompetensutbyte och fortbildning.

Under 2023 kommer regionbiblioteket att vara med och driva den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet, som Kulturrådet genomför. Läsfrämjandelyftet ska bidra till att folkbibliotekens personal får kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Högläsning för äldre

Läsning har stor betydelse för många människor i livets olika faser. Det gäller både läsning för nöjes skull, för vidgande av perspektiv och för inhämtande av information. För äldre, som av olika anledningar själva inte längre kan läsa eller få tag på litteratur på ett enkelt sätt, kan högläsning bidra till viktig stimulans och förströelse.

Regionbiblioteket samverkar med olika studieförbund för att sprida och utöka verksamheter med läsombud och högläsare inom omsorgen och på demensboenden i hela länet. Inspirationsdag med personal inbjudna från omsorgs-, demens- och biblioteksverksamhet planeras under 2023.

Relaterad information

Kulturrådet (kulturradet.se)

Barnens bibliotek (barnensbibliotek.se)

För läsombud och högläsare (mtm.se)

Kontakt

Vuxna:

Anna Lundgren

anna.lundgren2@rvn.se

Barn och unga:

Carin Carlzén


Tillbaka till toppen