Den politiska ärendegången

Här beskrivs kort hur ärenden kan initieras och deras väg till beslut på olika nivåer i Region Västernorrland.

Ärende initieras

Ärenden som behandlas i styrelse och nämnder och eventuellt i regionfullmäktige kan ta olika vägar till sammanträdesbordet. Ett ärende kan initieras på olika sätt:

  1. Av externa instanser, exempelvis socialstyrelsen, föreningar eller enskilda medborgare.
  2. Av enskilda politiker eller en grupp av politiker kan initiera ärenden, som motioner, interpellationer och frågor. Politiker kan ta upp ett ärende på eget initiativ eller efter att medborgare hört av sig med ett önskemål.
  3. Av tjänstemän gör utredningar som resulterar i ett förslag till en nämnd eller styrelsen. Dessa utredningar kan beröra frågor som från början initierats av medborgare.

Ärendet diarieförs

Det betyder att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett specifikt diarienummer. Detta görs för att ordna och samla alla handlingar som rör ärendet och göra det enkelt att söka och att ta del av.

Ärendet bereds

Det innebär att tjänstemännen tar fram underlag för beslut. Eventuellt remitteras ärendet till annan instans för synpunkter och därefter till en politisk beredning.

Ärendet beslutas

I mindre rutinärenden fattas beslut av en tjänsteman på delegation. Men annars ser ärendegången ut så här:

  1. Behandling av ärende i något av regionstyrelsens arbetsutskott.
    Ärendet behandlas i finansutskottet, allmänna utskottet eller beställarutskottet, som överlämnar ärendet till landstingsstyrelsen om det inte slutgiltigt kan beslutas i utskottet. De flesta ärenden från utskottet överlämnas till regionstyrelsen.
  2. Slutlig behandling av ärendet och beslut
    Regionstyrelsen tar emot de ärenden som behandlats i arbetsutskottet. De allra flesta ärendena fastställs slutligen i regionstyrelsen, men vissa stora ärenden går vidare till regionfullmäktige, som skapar en debatt vid regionfullmäktigemötet omkring de frågor som ska beslutas. Det är alltså regionfullmäktige som beslutar i alla stora och övergripande frågor.

Delegering

Delegering är överlämnande av beslutsrätt, att rätten att fatta beslut i visst ärende/grupper av ärenden delegeras. 

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Beslutsrätt delegeras från fullmäktige till regionstyrelsen och nämnderna. Dessa kan i sin tur vidaredelegera sin beslutsrätt. Vilka som fått beslutanderätt framgår av den delegationsordning som styrelsen respektive nämnden upprättat.

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som givit delegeringen. Styrelse och nämnd har alltid det fulla ansvaret, även för beslut som fattats på delegation. De kan normalt inte återkalla eller ändra beslut fattade på delegation, men kan alltid dra tillbaka delegeringen eller besluta även i ärenden som delegerats.

Vad som kan delegeras och till vem regleras i kommunallagen och i fullmäktiges reglementen för styrelsen och nämnderna. 


Tillbaka till toppen